wz

Původ a historie jmen

Datum

Jméno

Původ jména

Historie jména

1.1.

Nový rok

-

1.lednem (Januarius) začíná rok od roku 45.př.n.l., od reformy římského kalendáře Řekem Sosigenem.V kalendářích před touto reformou začínal rok březnem (Martius).

2.1.

Karina

řecký

Švédská domácká zkrácenina řeckého jména Kateřina, což znamená 'čistá', přeneseně 'cudná, neposkvrněná'.

Kateřina Alexandrijská (289 - 307) šířila křesťanskou víru a neuznávala nadřazenost římských bohů, za což byla Diocletianovým spoluvládcem Maxmiliánem odsouzena k smrti.

3.1.

Radomila

slovanský

První složka jména rad je od slovesa raděti 'starat se', druhá část mil je odvozeno od 'milý', význam jména je 'starostlivá a milá'.

4.1.

Diana

latinský

Základem jména je latinské divus 'božský', z něho mužské Divius a ženské Diviana - Diana.

Původně byla Diana panenská bohyně měsíce, světla a přírody, která udělovala moc, později byla ztotožněna s řeckou Artemidou a převzala od ní další funkci bohyně lesa a lovu.

5.1.

Dalimil

slovanský

První část jména je příslovce dalje 'dále', druhou složkou mil 'milý', význam jména je tedy '(ať je) dále milý, (buď) dále milý'.

Dalimil byl údajným autorem slavné veršované české kroniky z druhého desetiletí 14.století z doby vrcholné české gotiky.

6.1.

Tři králové: Kašpar

Melichar

Baltazar

perský

fénicky

babylonský

První složka kaš znamená 'poklad', druhá část pochází ze slovesa fero 'nesu', význam jména je tedy 'ten, kdo nese poklady'.

První část pochází z melekh 'král, druhá je od gart 'čtyřhran', přeneseně 'město'.

Pochází z Beltšaccár 'zachraň život králi' nebo '(Bůh) Baal chrání život'.

7.1.

Vilma

německý

Ženská podoba k Vilém, pochází ze staroněmeckého Willahelm.První složka willo znamená 'vůle', druhá helm 'helmice, přilba'. Význam jména je přeneseně 'má vůle je mě chrání', česká domácká zkrácenina je Mína.

Jméno bylo rozšířené na konci minulého století vlivem hrdinek módních románů.

8.1.

Čestmír

slovanský

První složka jména pochází od podstatného jména 'čest', druhá mir může mít několik významů - 'mír', ale i 'svět', 'vyčištění, okrášlení', význam jména tedy může být 'čestný soudce' nebo 'ten, kdo ctí mír'.

Čestmír je hrdina epické básně Čestmír a Vlaslav v Rukopisu královedvorském.

9.1.

Vladan

slovanský

Zkrácenina jmen začínajících na Vlad- (Vladimír, Vladislav ap.), lze vyložit jako 'ten, který vládne'. Ženský protějšek je Vladana, česká obdoba jména Vladěna.

Vladivoj byl český kníže, vládl v letech 1002 až 1003, příbuzný Přemyslovců.

10.1.

Břetislav

slovanský

První složka jména je odvozena od slovesa břečeti, původně 'zvučeti, hlučeti', druhá část slav znamená 'slavný', význam jména je 'slavný (bojovým) rykem'.

Význační nositelé jména byli česká knížata: Břetislav I., vládl 1034 - 1055, nejznámější z jeho života je únos princezny Jitky, dále potom nechal postavit baziliku sv. Václava v Boleslavi a vydal soubor zákonů.Břetislav II.vládl v létech 1092 - 1100.

11.1.

Bohdana

slovanský

Slovanský překlad řeckého jména Teodora. Theos znamená 'bůh', dor se překládá jako 'dar', význam jména je tedy 'bohem dána, boží dar'.

Theodora byla v 9.století byzanskou císařovnou, matka Michala III., který v roce 861 vyhověl žádosti velkomoravského knížete Rostislava a vyslal do naší země Cyrila a Metoděje.

12.1.

Pravoslav

slovanský

Jméno se vykládá jako 'slavící právo, právem slavný', obdoby jména jsou Prvoslav 'první slavný', Pravomil 'právo milující' a Pravdomil 'pravdu milující'.

Katolická církev v dnešní den připomíná sv.Probuse, prvního známého biskupa ve Veroně ze 3.století.

13.2.

Edita

anglosaský

Základem je staroanglické Éadgyth, éad znamená 'bohatství, štěstí, blaho', druhá část gýth je 'válka, boj', jméno se vykládá jako 'o bohatství bojující'.

Edita byla nemanželskou dcerou anglického krále Edgara.Žila ve 2.polovině 10. stol.a věnovala se ošetřování malomocných.Zemřela v pouhých třiadvaceti letech.

14.1.

Radovan

slovanský

Ženský protějšek Radovana.Jméno je překladem latinského 'Hilarius' z latinského obecného 'hilaris' - 'veselý'.

Současný nositel tohoto jména je Radovan Lukavský

15.1.

Alice

starofrancouzský

Základem je starofrancouzské Aaliz, přijaté a lidově obměněné za staroněmecké Adelheid - 'vznešené postavy'.

Žádnou Alici neprohlásila katolické církev za svatou.

16.1.

Ctirad

slovanský

Ze staročeského Čestislav, Četislav.První složka od 'čest', druhá - slav od 'slavný'.Význam slova je 'ten, kdo slaví čest (je slavný ctí)'

Známý je Ctirad z českého bájesloví jako partner krásné Šárky.

17.1.

Drahoslav

slovanský

Jméno lze vyložit jako '(náš) drahý (a) slavný'.Ve staročeštině se vyskytovaly i zkrácené formy.

18.1.

Doubravka

Slovanský

Význam jména je odvozen od podstatného jména doubrava 'doubí, dubina les'.

Význačná nositelka tohoto jména byla jedna z dcer knížete Boleslava I.(915-972)

19.1.

Doubravka

slovanský

Význam jména je odvozen od podstatného jména doubrava 'doubí, dubina les'.

Význačná nositelka tohoto jména byla jedna z dcer knížete Boleslava I.(915-972)

20.1.

Ilona

maďarský

Maďarská podoba jména Helena z řeckého helené 'pochodeň z hořícího rákosí'.

Žádná Ilona se světově neproslavila.

21.1.

Běla

slovanský

Ekvivalent cizích jmen Blanka a Kandida.Odráží starou podobu přídavného jména 'bílá'.

Blanka byla manželkou francouzského krále Ludvíka VIII., matka Ludvíka IX.Jméno se dostalo do Čech s první manželkou Karla IV.Blankou z Valois.

22.1.

Slavomír

slovanský

Novější obdoba jména Slavomil.První složka jména slav má význam 'sláva, slavný', druhá mír může znamenat 'mír' nebo 'svět'.Význam jména je 'sláva míru' nebo 'slavný soudce'.

23.1.

Zdeněk

slovanský

Základem je jméno Sděslav, později Zdislav, z něhož byla vytvořena domácí podoba Zdeněk, která se osamostatnila.Ve jménu je zakódován základ sdě 'udělat, sdělat', význam jména je tedy 'udělat se slavným'.

Dnešní den se připomíná Sidonius z irské misionářské školy, který působil v 7.století ve střední Francii.Další Sidonius byl biskupem ve 4.století.

24.1.

Milena

staročeské

Jméno je tvořeno příponou -ena od přídavného jména 'milý' a znamená tedy 'milující, milá'.Je obdobou latinského Amáta nebo Amanda.

Jméno u nás dosáhlo největší obliby na začátku 20.století.

25.1.

Miloš

staročeský

Tvořeno příponou -oš a základem přídavného jména 'milý', stejně jako ženský protějšek s příponou -ena.

Amandus se narodil ve Francii na počátku 7.století a svůj život zaměřil na šíření křesťanské víry.

26.1.

Zora

staročeský

Význam jména je 'ranní hvězda, denice', stejný základ je i ve slovech zornice, obzor...Cizí podoby jsou Apolena a Dagmar.

Podle Starého Zákona dal Job jméno Jemina (Zora, Jitřenka) své dceři pro její zářivou krásu.

27.1.

Ingrid

severský

Vykládá se jako 'jezdkyně boha Ing(w)', popřípadě 'krásný Ing(w)e'.Jméno je rozšířeno ve skandinávských zemích.

Představuje jednu z valkýr, ženských nadpřirozených bytostí, které na ořích létají vzduchem - nejčastěji nad bitevním polem, odkud doprovázejí duše padlých bojovníků do Valhaly, severského nebe.

28.1.

Otýlie

německý

Zdrobnělina k mužskému Ota.Jméno má dlouhý vývoj, původní formou je staroanglosaské jméno Éadgar s významem 'má bohatý hrad'.

Otýlie byla dcerou hradního pána na Hohenburgu v Porýní, po otcově smrti zřídila rozsáhlý ženský klášter, který měl pečovat o chudé a nemocné. Zemřela v roce 720.

29.1.

Zdislava

slovanský

Ženská podoba mužského jména Zdislav.První složka jména je slovesný základ sdě 'udělat, sdělat', význam jména je 'udělat se slavným'.

Zdislava Berková (1200 - 1252) patří k českým světicím.Proslavila se svou péčí o chudé a nemocné, ke které přivedla i svého manžela pána z Lemberka.Nechala upravit některé části hradu jako špitál.

30.1.

Robin

germánský

Odvozeno od Robert, které pochází ze staroněmeckého Hruodperaht.První složka jména je hruod 'sláva', druhá berath znamená 'jasný, skvělý'.Význam je tedy 'slávou ozářený, slavné pověsti'.

Nejproslulejší nositel jména je Robin Hood, který vedl partizánskou válku proti okupaci Anglie Normany na přelomu 11.a 12.století. Sídlem jeho družiny byl Sherwoodský les v hrabství Nottingham.

31.1.

Marika

maďarský

Obdoba jména Marie, které pochází z egyptsko-hebrejského Mirjam.Znamená 'milovaná od boha Jahve'.

Žádná Marika se neproslavila, ale francouzská domácká drobnělina Marion, proslulá v loutkových hrách, zevšeobecněla v názvu loutky voděné shora marionette (naše marionta).

1.2.

Hynek

německý

Vzniklo počeštěním německého Heinrich 'Jindřich'.První složka jména zní dnes v němčině Heim 'domov', druhou je staroněmecké Ríhhi 'vládce'.Význam je tedy 'vládce domu'.

Heinrich bylo jméno vyhražené saskému vládnoucímu rodu v 9.a 10.století.

2.2.

Nela

latinský

Původně zkrácená domácká podoba jmen Kornélie, Petronela, Eleonora, ale i Helena.Zkracování však pokračuje v jména Ellen - Elen - En.

V dnešní den se slaví svátek Hromnice, který souvisel s přípravou osevů a chovem ovcí.

3.2.

Blažej

řecký

Jméno nejasného původu, význam se často vykládá ze řeckého blasios 'trpící na zápal kloubů', popřípadě z řeckého bleché 'bleptavý, breptavý, neopatrný, tupý'.

Blažej byl biskup v maloasijském městě Sebastě koncem 3.století.

4.2.

Jarmila

český

První složka jména jarý, z níž bylo odvozeno i jaro, znamená 'bujný, prudký, silný', druhá složka mil(a) znamená 'milující'.Celý význam jména 'milující prudkost, sílu, bujnost, jaro'.

Jméno dosáhlo velké obliby koncem 19.století vlivem Máchovy romantické básně 'Máj', ve které je Jarmila hlavní ženskou hrdinkou.

5.2.

Dobromila

slovanský

Význam obou složek jména je srozumitelný 'milující dobro, komu je dobro milé'.Rozšířenější je ve slovanském světě jméno Dobromíra.

Nositelka tohoto jména byla i buditelka z doby národního obrození Magdaléna Dobromila Rettigová, spisovatelka, autorka oblíbené Domácí kuchařky. Zemřela 31.ledna 1845.

6.2.

Vanda

polský

Jméno bylo vymyšlené okolo roku 1200 a je odvozeno od názvu řeky Vandalus (pojmenované podle germánského kmene Vandalů).V němčině se též hodnotí jako zkrácenina ženských jmen začínajících Wendel-, které znamená 'Polabská Slovanka'.

Vanda byla podle pověsti dcera knížete kmene Polanů Kraka.Po jeho smrti, kolem roku 700, nastoupila na knížecí stolec.

7.2.

Veronika

makedonský

Původní řecká podoba jména byla Phereniké. První složkou jména fere je základ slovesa ferein 'nést', druhá část níke znamená 'vítězství'.Celý význam jména je 'nositelka vítězství'.

Veronika se podle ústní tradice jmenovala dívka, která podala Ježíši při jeho cestě na popraviště na kopec Golgotu svoji roušku, do které si utřel pot a krev z obličeje.

8.2.

Milada

staročeský

Novější varianta staročeského ženského jména Mlada, Mladena 'mladá'.

Mladku nazývá kronikář Dalimil jednu z bojovnic Vlasty v pověsti o dívčí válce.

9.2.

Apolena

řecký

Od řeckého Apollónis.Přídavné jméno znamená 'náležící (zasvěcená) bohu Apolonovi', může být též chápána jako 'světlodárná' za českou podobu 'Světla'.

Jméno označovalo dívku z družiny sloužící v chrámu bohu slunce Apolonovi.Apolonie byla dcerou senátora z Alexandrie, která sloužila křesťanskému bohu, za což byla kolem roku 250 upálena na hranici.

10.2.

Mojmír

slovanský

Staré slovanské jméno znamená 'můj mír', původně patrně jméno blahopřejné 'buď můj mír'.

Mojmír I. vládl v letech 830 - 846, stal se zakladatelem státního útavaru Velká Morava.Mojmír II.z rodu Mojmírovců se stal posledním vládcem Velké Moravy, vládl v letech 894 - 907.

11.2.

Božena

český

Ženské jméno tvořené příponou -ena od podstatného jména Bůh, vyjadřuje vlastnost základního slova - 'Bohem obdařená'. Považuje se za českou obdobu jmen Benedikta, Beatrice, Theodora, Beáta.

Božena nebyla z vládnoucího rodu, přesto se stala českou kněžnou. Byla manželkou knížete Oldřicha, s nímž měla syny Břetislava a Vratislava.Zemřela v roce 1032, je pohřbena ve Staré Boleslavi.

12.2.

Slavěna

český

Původ se odvozuje dvěma způsoby.Buď znamená '(ta, která je) slavena', nebo se odvozuje od Slovan, potom je význam jména 'Slovanka (Slovačka, Slovenka)'.Je českou podobou jména Glorie.

Slavěna je jméno princezen v českých pohádkách, které zaznamenala Božena Němcová.

13.2.

Věnceslav

slovanský

Novověká slovanská obměna latinizované podoby jména Václav (Venceslaus), tzn.'více slavný'.Na základě zvukové podoby se Věnceslav někdy spojuje se jménem Štěpán 'věnec, ověnčený'.

Žádný významný Věnceslav zatím nebyl zaznamenán.

14.2.

Valentýn

latinský

Valentinus je odvozené od latinského valens 'silný', přeneseně 'něco znamenat, kypící zdravím'.Ženský protějšek je Valentina, od stejného základu vznikla jména Valerián, Valerie a Valja.

Valentýn vykonával v Římě kněžský úřad v době panování císaře Claudia II.Gothica (268 - 270).Pro vyznávání nové víry byl roku 269 sťat mečem. Ve středověku začali lidé vzývat Valentýna jako patrona lásky.

15.2.

Jiřina

řecký

Ženská podoba ke jménu Jiří.Odvozeno od řeckého geórgos 'zemědělec, rolník', slovenské podoby jména jsou Georgína, Jurina, Jurajka.

Jiřinu zařadil do kalendáře biskup sv. Řehoř z Taursu díky svému dílu Legendy svatých, ve kterém se o ní zmiňuje jako o ženě, která dodržovala křesťanská přikázání a zásady. Žila ve Francii a stala se patronkou kraje Auvergne.

16.2.

Ljuba

ruský

Osamostatnělá domácká podoba ruského jména Ljubov 'láska'. Jméno vzniklo překladem řeckého Charitas.

Ljuba, Naděžda a Věra byly podle legendy sestry, které žily v Římě za vlády císaře Hadriána (117 - 138).Ještě velmi mladé byly odsouzeny ke stětí mečem za pohrdání římskými Bohy.

17.2.

Miloslava

slovanský

Ženská podoba ke jménu Miloslav, vykládá se jako 'slavná milostí, slavící milost'.Jméno je rozšířené ve všech slovanských jazycích.Zaměňovala se za latinské Gracie 'půvabný, milý'.

18.2.

Gizela

germánský

Vykládá se ze staroněmeckého gis(a)l 'ušlechtilé dítě' nebo 'rukojmí'.Další možný význam může být i ze staroněmeckého gisello, původně 'ten, kdo se mnou sdílí stejnou světnici'.

Gizela byla dcerou bavorského vévodského páru Jindřicha Krátkého a Gisely Burgunské.Byla provdána za knížete Štěpána, který byl korunován na Uherského krále.Po jeho smrti odešla do kláštera v Pasově, kde zemřela.

19.2.

Patrik

latinský

Pochází z latinského pater 'otec', vyjadřovalo 'dítě, mající otce', z právnického hlediska tj.postavení a dědění.Ženský protějšek je Patricie, za českou obdobu jména se někdy považoval Vlastimil.

Patrik se stal irským národním světcem, narodil se kolem roku 380 ve Skotsku, kde šířil křesťanskou víru.Byl prvním irským biskupem.

20.2.

Oldřich

germánský

Pochází ze staroněmeckého jména Uodalrich.První složka jména uodal znamená 'dědičný statek', druhá část je rich 'bohatý'.Význam je tedy 'vládce (bohatý) dědičným statkem'.Variantou jména je Ulrich.

Kníže Oldřich byl nejmladším synem Boleslava II. Přes mocenské intriky se mu podařilo sjednotit jádro českého státu, zemřel v listopadu 1034.

21.2.

Lenka

-

Původem zkráceniny, domácké podoby jmen zakončených na -lena, nejčastěji Helena (Helenka), Magdaléna (Magdalénka), Apolena (Apolenka).Jméno lze vykládat podle toho, ke kterému má nositel vztah

22.2.

Petr

řecký

Je překladem aramejského jména Kéfas. Aramejské képká stejně jako řecké pétrá znamená 'skála'.Jméno tedy označuje muže pevného jako skála.

Dnešní den křesťanská církev neslaví svátek apoštola Petra, ale ustanovení úřadu biskupa v Římě, do kterého Petr nastoupil roku 42.Svátek Petra spolu s Pavlem se tradičně slaví v den jejich popravení 29. června 67.

23.2.

Svatopluk

slovanský

První složka je praslovanské svet, původně 'silný', dnes přeneseně 'svatý'.Druhou je pluk 'branný lid'.Význam jména je 'silný v branném lidu'.

Svatopluk byl třetím známým knížetem Velké Moravy.Žil v 9. století, k moci se dostal uvězněním Rostislava.

24.2.

Matěj

hebrejský

Pochází z hebrejského Mattyth Jáh(u) 'dar boží', zkráceně Mattyjah.Obdobný význam mají i jména Božidar nebo Theodor.

Matěj byl podle sepsání evangelia jedním ze 72 učedníků Ježíše. Prý pocházel ze starozákonného rodu Benjamínova a měl bohaté rodiče s římským občanstvím.

25.2.

Liliana

latinský

Z latinského lilium - názvem květiny 'Lilie' jako symbol krásy a čistoty.Jiný výklad jména je odvozenina z anglického Elizabeth, to je Alžběta.

Církev připomíná mladou ženu, zabitou se svým manželem za vlády arabských Maurů ve španělské Córdobě roku 852.Liliana bylo časté jméno hrdinek středověkých rytířských románů.

26.2.

Dorota

řecký

Základem je řecké jméno Dorothea, doslova 'bůh darů', ale chápe se jako jméno s převráceným sledem složek, totiž Theodéra, to je 'boží dar'.

Dorota žila v hlavním městě Kappadokie - Cesareji.Pro neuznání římských bohů a nevážení si císaře byla sťata mečem. K rozšíření jména ve středověku přispěla staročeská legenda.

27.2.

Alexandr

řecký

První složkou jména je alexó 'bráním' a druhou 2.pád od andros 'muž'. Jméno tedy znamená 'obránce mužů'.Zajímavá je maďarská podoba Sándor (Šándor) a domácká podoba Saša.

Nejvýznamější nositel jména byl Alexandr Veliký (356 - 323 př.n.l.), syn krále Filipa, zakladatel veleříše makedonské.

28.2.

Lumír

český

Nové české jméno, známé z 19.století z rukopisu Královédvorského.Jméno lze považovat za zkráceninu jména Lubomír, to je 'mírumilovný'.

29.2.

Horymír

slovanský/keltský

I když se zdá původ tohoto jména slovanský, nelze vyloučit i keltský vliv, protože i pověst o Šemíkovi přišla k nám z Německa, kde měla svůj vzor ve staré keltské pověsti o Tristanovi a Izoldě.

1.3.

Bedřich

staroněmecké

Původem je staroněmecké jméno Fridurihhi, první složka jména Fridu znamená 'mír', druhá část rihhi 'vládce'.Význam jména je tedy 'mírumilovný vladař, mocný (bohatý) mírem'.Smyslem podobné je řecké Irenej nebo naše Miroslav a Lubomír.

Český význačný nositel jména byl Přemyslovec Bedřich (1141 - 1189), syn krále Vladislava II.a Judity. Vládl v letech 1172 - 1173 a po mezivládě Soběslava II.si opět vybojoval moc v letech 1178 - 1189.

2.3.

Anežka

řecký

Pochází z řeckého (h)agnos, což znamená 'čistý, neposkvrněný'.Přes latinu se dostala Agnes i do češtiny.

Anežka Přemyslovna se narodila v roce 1211 jako nejmladší z dětí Přemysla I.Otakara. Vybudovala velkolepý gotický komplex a k němu založila nový český řád.Zemřela 2.března 1282.V roce 1989 byla papežem Janem Pavlem II.prohlášena za svatou.

3.3.

Kamil

orientální

Camillus bylo už římské příjmení, avšak původ má etruský (tam znamená Merkura).Je příbuzné s řeckým jménem Kadmoš (zakladatel Théb).

Kamil se narodil v roce 1550 v italském městečku Bucchianico.Založil řád 'kamiliánů', který se staral v lazaretu o nezhojitelně nemocné a chudé. Zemřel 14.července 1614.

4.3.

Stela

latinský

Pochází z latinského stella, což znamená 'hvězda'.Ze stejného základu je i jméno Esther, Esthera a podobné významem Aurora, Zora, Jitřenka.

Ester je hlavní hrdinkou dramatického příběhu Starého zákona.Kniha Ester vypráví o schovance Žida Mordokaje, která zachránila Židy v babylonském zajetí.

5.3.

Kazimír

slovanský

Výklad jména je 'ten, kdo kazí mír, ten, kdo vyhlašuje válku'.Jméno se rozšířilo i do všech neslovanských jazyků celé Evropy.

Kazimír se narodil v Krakově v roce 1458 jako třetí dítě polského krále Kazimíra IV.Jagelonského a Elišky.Byla mu nabídnuta uherská koruna, ale odmítl bojovat s Turky, proto zůstal na trůně Matyáš Korvín.Zemřel 4.března 1484.

6.3.

Miroslav

slovanský

Jméno lze vyložit jako 'slavný mírem, slavící mír, mírumilovný'.Stejný význem, ale s obráceným sledem složek, má i Slavomír, obdobné je jméno Friedrich (Bedřich).Ženský protějšek je Miroslava.

Český šlechtic Miroslav založil klášter v Sedlici u Kutné Hory (1142 - 1143).

7.3.

Tomáš

syrský

Základem je syrské Tómá, dříve teómá, které v překladu znamená 'dvojče'.

Tomáš byl jedním z apoštolů, který šířil víru v božského Ježíše.

Dalším nositelem tohoto jména byl i Tomáš Akvinský (1226 - 1274), jenž zastával místo ministra u vatikánského státu.

Nejvýznačnějším Tomášem našich dějin byl Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Československé republiky.

8.3.

Gabriela

hebrejský

Ženská podoba jména Gabriel.První část jména geber znamená 'silný muž', druhá -el 'bůh'.Význam jména je tedy 'muž boží', ale jde vyložit i jako 'přemohl mě Bůh'.

Při vyslovení jména Gabriela se nám nejspíše vybaví příjmení našich současných umělkyň paní Beňačkové a Vránové.

9.3.

Františka

italský

Ženská podoba k František.Toto jméno je původně přezdívka, kterou dal otec Františkovi z Assisi pro jeho znalost francouzštiny.

Františka Římská byla bohatou ženou, která se starala o chudinu.Po smrti manžela založila družinu žen, které žily ve volném řeholním sdružení a prováděly sociální činnost.Zemřela 9.3.1440.

10.3.

Viktorie

latinský

Elena je bulharská nebo ruská grafická varianta k Jelena.Jelena je ovšem ruská forma jména Helena, což pochází z řeckého heléne 'pochodeň z hořícího rákosí', přeneseně 'nositelka světla'.

Žádná Elena se zatím neproslavila.

11.3.

Anděla

řecký

Ženský protějšek k Anděl nebo Andělín. Anděl pochází z řeckého angelos 'posel'.

O Angele České psal dějepisec Bohuslav Balbín jako o dceři krále Vladislava II.Angela byla vychovaná v klášteře, vykonala pouť do Jeruzaléma a tam vstoupila do karmelitského řádu, později se vrátila do Prahy.Zemřela roku 1220.

12.3.

Řehoř

řecký

Základem je řecké Grégórius 'bdělý', ze kterého vzniklo i jméno Gregor.Domácká podoba Říha přešla v češtině na příjmení.

Řehoř I.Veliký (540 - 604) byl roku 590 zvolen papežem.Založil církevní správu, zavedl změny v liturgii, založil v Římě pěveckou školu (známý je jeho gregoriánský chorál), přejmenoval Hadriánovo mauzoleum na Andělský hrad.

13.3.

Růžena

český

Je překladem latinského roza 'růže', staršími jmény od téhož základu byly Rozina a Rozálie.Růžena je pradávné botanické jméno podobně jako Lilie - Liliana nebo Fialka - Viola.

Křesťanská církev připomíná tři Růženy.První vstoupila do kláštera, ale žila poustevnickým životem.

Druhá Růžena z Viterbav (1234 - 1252) proslula jako lidová prorokyně a stala se vůdčí postavou v boji proti bogonilům.

Růžena z Limy (1584 - 1617) se narodila v Peru a snažila se odčinit křivdy a zločiny španělských kolonizátorů spáchané na Indiánech.Byla první americkou světicí.

14.3.

Rúth

Matylda

hebrejský

starogermánský

Hebrejské Rúth je pravděpodobně staženo z R(e)úth 'přátelství, přítelkyně'.

Rút byla prababička velkého židovského krále Davida, proto je o ní napsána celá kniha Starého zákona.

První část jména je math 'moc, síla', druhá hildi 'boj'. Význam je 'mocná bojovnice'.

Matylda byla manželkou saského knížete Jindřicha I.Ptáčníka, který se stal v roce 919 německým králem.

15.3.

Ida

německý

Jméno Ida se spojuje se severským id 'čin' nebo se staroněmeckým itis 'žena'.Další výklad je jako domácký tvar jména Idaberga.

Iduna je staroskandinávská bohyně mládí a jara.

16.3.

Elena

-

Elena je bulharská nebo ruská grafická varianta k Jelena.Jelena je ovšem ruská forma jména Helena, což pochází z řeckého heléne 'pochodeň z hořícího rákosí', přeneseně 'nositelka světla'.

Žádná Elena se zatím neproslavila.

17.3.

Vlastimil

slovanský

Novější české jméno slovanského původu je složeno ze dvou částí.Lze je tvořit jako 'milý vlasti, milující vlast', popřípadě 'milující majetek, moc, vlásu' podle původního významu slova vlast 'vlastnit (půdu)'.Významová obdoba jména je Patrik.

Žádný Vlastimil ani Vlastimila se neproslavili.

18.3.

Eduard

anglosaský

Používá se též forma Edvard.Původní staroanglický tvar je Éadweart, jehož první složka éad je 'štěstí, blaho', druhá část weart znamená 'strážce'.

Eduardy prohlásila katolická církev za svaté hned dva - Eduard Mučedník byl pomazán na krále.

Eduard Vyznavač byl také králem, zemřel v roce 1066.

19.3.

Josef

hebrejský

Základem všech forem jména je hebrejské Jóseph, které znamená buď 'on (Bůh) přidá', dá se také přeložit jako 'ať přidá, ať pokračuje'.Ženský protějšek je Josefa, Josefína, existuje i spousta domáckých forem: Joža, Jožka, Pepa, Pepík, Sepp...

Kult sv. Josefa zavedla ve Španělsku sv.Terezie, odkud se rozšířil do Itálie.K oblíbenosti jména přispěla i vděčnost k oblíbenému císaři, humanistovi Josefu II.

20.3.

Světlana

slovanský

Význam jména pochází ze základu svět- 'světlý'.Významově podobná jou cizí jména Lucie, Roxana a Indira.

O rozšíření jména se postaral ruský básník Vasilij Andrejovič Žukovskij, který složil velkou epickou báseň Světlana.Světlanu připomíná také A.S. Puškin.

21.3

Radek

slovanský

Jméno vzniklo osamostatněním domácké podoby jmen začínajících na Rad- (Radomír, Radoslav, Radegast...), popřípadě končících na -rad (Ctirad, Zdirad...), lze jej vyložit i jako 'radující se'.

Radek - Radomír Pilař je současný malíř, televizní a filmový grafik, ilustrátor časopisů pro děti Mateřídouška a Sluníčko.Stal se režisérem animovaných filmů Maková Panenka, o loupežníkovi Rumcajsovi, Namalovaná písnička atd.

22.3.

Leona

řecký

Význam jména pochází z řeckého león 'lev', latinská forma je leo.Českou obdobou jména je Lev a Leoš.

Vdova Leona žila v Římě ve 4.stol., svůj majetek, jak píše sv.Jeroným, věnovala sdružení na výchovu a vzdělání dívek.

23.3.

Ivona

staroněmecký

Ženská podoba k Ivo.Je to francouzské jméno, jehož původ se vykládá srovnáním se staroněmeckým iwa 'tis', přeneseně 'tisový luk', popřípadě 'válečník ozbrojený tisovým lukem'.

Ivona se zatím do historie nezapsala.

24.3.

Gabriel

hebrejský

První složka jména je geber, což znamená 'silný muž', druhá él se vykládá jako 'Bůh'.Význam je tedy 'muž boží', ale je možný i 'přemohl mě Bůh'.

Gabriel byl jedním ze tří archandělů jmenovaných v Bibli, který zvěstoval v Nazaretu Panně Marii narození Ježíše.Svátek všech tří archandělů Michaila, Gabriela a Rafaela církev světí 29.9.

25.3.

Marián

latinský

Marianus je přídavné jméno k Marius, znamená 'náležející k římskému rodu Máriů'.Původní význem je z latinského masl, mlaris 'muž'.

Marián byl skotský mnich, který se v roce 1077 usadil na předměstí Řezna a opisoval náboženské knihy.

26.3.

Emanuel

hebrejský

Immánú él znamená 's námi bůh'. Ženská podoba je Emanuela.

Emanuel byl vyznavač křesťanství ze syrské Antiochie odsouzený k smrti za vlastizradu - vysmíval se římským bohům.

27.3.

Dita

-

Stejně znějící podoba několika osamostatnělých zkrácenin jmen různého původu.Např: Judita, Edita nebo germánská Dietlind, Dietmunt aj.

Žádná Dita se zatím neproslavila.

28.3

Soňa

řecký

Základem jména je řecké Sofija, jeho domácká forma Soňa se u nás i v cizině užívá jako samostatné jméno.V češtině se řecká Sofie změnila i na Žofii.

Jméno Sofie dostávaly dívky, které byly moudré.Jméno se chápalo křesťany jako zkrácenina Hagia Sofia 'Svatá Moudrosť.V dnešní den československá husitská církev symbolicky připomíná narození Učitele národů Jana Ámose Komenského.

29.3.

Taťána

latinský

(řecký)

Ruská Taťjana se vysvětluje jako ženský protějšek k latinskému mužskému Tatianus, doslova 'Tatiům (Tatiové byli starořímský rod) patřicí'.Někdy se též odvozuje z řeckého Tattó s významem 'rozdělovat'.

Taťána se svým manželem žili v Ankaře ve Frýgii.Začali vyznávat křesťanskou víru, po čase byli udáni a odsouzeni za vlastizradu.Jméno se rozšířilo díky významnému dílu A.S.Puškina Eugen Oněgin, jehož ženskou hrdinkou je Taťána.

30.3.

Arnošt

německý

Pochází ze staroněmeckého ernust 'čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj'.Začáteční písmeno E se v české variantě změnilo na A.

Význačný nositel jména byl biskup Arnošt z Pardubic (1297-1364).Stal se prvním pražským arcibiskupem s právem korunovat krále a královnu.Společně s Karlem IV zahájil zakladatelskou činnost - Nové Město pražské, Karlštejn, klášter Na Slovanech...V Příbrami nechal přestavět dřevěnou tvrz na kamenný gotický hrádek, který dnes slouží jako příbramská galerie.

31.3.

Kvido

staroněmecký

Starogermánské Wido se vykládá jako 'lesní'.Jméno se dostalo do románských jazyků jako Guido.Dříve se psalo i v pravopisné podobě Quido.

Kvido byl opat benediktinského kláštera v Pompose (severně od Raveny) v Emilii.Sv.Kvido zemřel 31.března 1046 na cestě do Říma za císařem Jindřichem III..

1.4.

Hugo

germánský

Základem jména je buď starogermánské hugu 'duch, mysl' nebo vzešlo z domácké formy jmen Hugubald, Hugubert, Huguwin...

Hugo (1053 - 1132) byl jmenován biskupem v alpském Grenoblu.Založil kartuziánský lášter v pohoří Chartreuse.

2.4.

Erika

germánský

Ženský protějšek k severské variantě jmkéna Erich.Pochází z islandského Eirík(u)r 'vážený vládce'.

Erika je hlavní hrdinkou dramatického románu Ivana Olbrachta (1882 - 1952) z prostředí Podkarpatské Rusi ze začátku století 'Nikola Šuhaj loupežník'.

3.4.

Richard

germánský

Staroněmecké Richard se vykládá jako 'mocný, tvrdý, silný vládce'.První složka jména rík je keltského původu a souvisí s latinským rex 'král'.Druhá část je možno srovnat s německým hart 'tvrdý'.

Richard (1197 - 1253) byl kancléřem Oxfordské university, posléze byl vysvěcen na kněze a ještě později se stal biskupem.Již roku 1262 jej papež Urban IV.prohlásil za svatého.

4.4.

Ivana

hebrejský

Ženská podoba k Ivan, což je ruská forma jména Jan 'Bůh je milostivý'.

Ivanů zná historie mnoho, ať už vládců nebo chudáků, avšak žádná Ivana se zatím neproslavila.

5.4.

Miroslava

slovanský

Ženský protějšek jména Miroslav.Lze vyložit jako 'slavný mírem, mír slavící, mírumilovný'.Jména obdobného významu jsou Slavomíra, Bedřiška, Frederika a Irena.

Jméno Miroslava se u nás rozšířilo v 19.století.

6.4.

Vendula

český

Původem domácká podoba jména Václav 'více slavný', která se vyvinula ve jméno ženské.Někdy se Vendula považuje i za ženskou podobu k Vendelín.

Vendula jako samostatné ženské jméno se objevilo v občanském kalendáři nedávno jako módní výstřelek.Donedávna se používalo jako základní podoba Vendulka, dnes se pociťuje jako zdrobnělina.

7.4.

Heřman

germánský

První složka souvisí s německým Heer 'vojsko', druhá část Mann znamená 'muž, pán'.Celý význam jména je tedy 'branný muž, muž od vojska, válečník'.

Heřman (18. stol.př.n.l.- 19.stol.př.n.l.) byl náčelník germánského kmene Cherusku. Vytvořil kmenový svaz na obranu proti útočícím římským legiím. Byl zavražděn svými příbuznými.

8.4.

Ema

germánský

Vzniklo ze zkráceniny Erma, Irma ze jmen jako Ermentrud, Irmagard.Staroněmecká Ermetrudis, Irmintrut znamená přibližně 'velká, všeobsáhlá', popřípadě 'pečovatelka'.

Jméno u nás i ve světě proslavila operní pěvkyně Ema Destinová (1878 - 1930), její křestní list ovšem zněl na jméno Emilie Pavlina Kittlová.Tato sopránistka patřila k nejvýznamějším předstaivtelům českého interpretačního umění své doby.

9.4.

Dušan

slovanský

Jméno lze vyložit jako 'ten, kdo má duši', respektive 'dobrý dech', tj.silný, má odvahu, ducha.Domácí podoba Dušek se stala u nás také příjmením.

Významným nositelem tohoto jména byl srbský král Štěpán Dušan (vládl 1331 - 1355).Vytvořil velkou říši, sahající od Dunaje ke Korintskému zálivu a posléze se nechal korunovat na císaře Srbů a Řeků.

10.4.

Darja

řecký

Ruské ženské jméno, původně domácká forma k Doroteja.Základem je řecké Dórothea 'dar boha, boží dar'.Česká podoba je Dorota.Další výklad jména je ženská podoba k latinskému Darius 'držící dobro'.

Darja byla manželkou Nikondera, oba byli sťati v Massii důstojníky římské legie.

Další Darja byla mučednicí, zemřela v roce 237.

11.4.

Izabela

hebrejský

Španělská podoba původem hebrejskéo jména naší Alžběty.Nejstarší řecká forma je Elíšéwah 'můj Bůh je přísaha'. Jiný výklad jména je z hebrejského Isebel 'Bůh Bál povýšil'.Česká podoba je Jezabel, z ní pak bylo odvozeno podstatné jméno 'ježibaba'.

Jezábel byla týrská princezna, která nechala pro boha Baala postavit v hlavním městě Samaří chrám.K uctívání svého Boha přivedla i manžela Achába.Konflikt mezi knězi Baala a Jahva vyřešil Eliáš.

12.4.

Julius

latinský

Původní význam jména není zcela jasný, vykládá se jako 'vlasatý, zářící, mladý'.Jiný výklad je z Jovilius 'Jupiter', přeneseně 'božský'.

Julius bylo jméno jednoho z rodů římské šlechty, ze kterého pocházel i Gaius Julius Caesar (100 - 44 př.n. l.).Byl posmrtně senátem prohlášen za boha a jeho rodovým jménem byl nazván první křesťanský kalendář - Juliánský.Jeho rodinné jméno se stalo synonymem vládce veleříše - Caesar - Císař.

13.4.

Aleš

řecký

Původem staročeská domácká podoba jména Alexej, což je ruské jméno řeckého původu.Řecké alexein znamená 'bránit', jméno se přeneseně vykládá jako 'záštita, pomoc'. Příbuzné jméno je Alexandr 'obránce mužů'.

Aleš přešlo i na příjmení. Význačný nositel tohoto příjmení byl Mikoláš Aleš (1852 - 1913), náš národní malíř, který vyzdobil foyer Národního divadla.

Nositelem tohoto jména je i Aleš Hrdlička, vědec, který proslul v antropologii.

14.4.

Vincenc

latinský

Základem je latinské přechodníkové přídavné jméno vinco 'přemáhám', z něho Vincens 'přemáhající'.

Vincens, po kterém dostali všichni ostatní své jméno, byl významným kazatelem, který byl za neuznávání římský bohů v roce 304 umučen a vhozen do moře.

Vincenc Lerinský se proslavil bojem proti 'kacířství' (spis Výstraha proti kacířům).

Vincenc Ferrerský pocházel z Valencie ve Španělsku, byl hlavním odpůrcem církevních reformátorů na kostnickém koncilu a zapříčinil upálení mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského.

Vincens z Paula proslul organizací služby chudým nemocným.Založil družinu Dcery křesťanské lásky, dnešní Milosrdné sestry sv. Vincence z Paula.Zemřel v roce 1660.

15.4.

Anastázie

řecký

Ženská podoba k Anastáz, což je přídavné jméno k anástasis 'vzkříšení, (po)vstání'.Ruská domácká podoba je Nastasja, častěji Nasťa, česká Stázka.

Anastázie byla žačkou apoštolů Petra a Pavla a ačkoli pocházela z patricijského rodu, pomáhala při všech křesťanských obřadech.Zemřela po krutém mučení a následným stětím mečem v roce 67.

16.4.

Irena

řecký

Odvozeno od mužského jména Irenej.Řecké eirénaios znamená 'mírumilovný'.České obdoby jména jsou Lubomíra a Miroslava.

O životě Ireny byly napsány byzantské legendy, které popisovaly její neobvyklou krásu. Zemřela pro neuznávání římských bohů za panování císaře Domiciána.

Další Irena, prohlášena rovněž za svatou, zasvětila svůj život Ježíši Kristu.

Nositelkou tohoto jména byla i Irena Kačírková, divadelní a filmová herečka.

17.4.

Rudolf

germánský

Staroněmecky Hrudolf s první složkou hruod 'sláva' a druhou -olf, která skrývá slovo Wolf 'vlk'.Celkový význam jména je 'slavný vlk'.

Rudolf byl mladý chlapec zabitý v krvavé srážce mezi katolíky a Židy v Bernu.

Rudolf bylo také častým jménem rodu Habsburků.Rudolf II.Habsburský král český a uherský, císař německý (1552 - 1612) učinil podruhé v historii Prahu hlavním městem německé říše.

18.4.

Valerie

latinský

Ženská podoba k Valerián 'náležící k rodu Valeriů'.Základem jména je latinské sloveso Valere 'být silný', přeneseně 'něco platit'.

Valerie byla manželka římského legionáře Vitalise, který se podle letgendy přidal jako novokřtěnec k sektě nazorejských v italské Raveně. Valerie šírila víru v boha Ježíše a evangelium do Galie, za což byla sťata.

19.4.

Rostislav

slovanský

Význam první části jména 'ten, do rostí', tj.'množí', druhá -slav 'slávu'.Celý význam jména je tedy 'ten, kdo rostí slávu, dává růst slávě'.Domácká podoba je Rosťa.

Rastislav byl druhým známým knížetem Velké Moravy. Vládl v létech 846 - 870.Díky jeho úsilí přišla roku 863 na Velkou Moravu mise - bratři Konstantin a Metoděj, kteří přivezli spisovný jazyk - staroslověnštinu a písmo - hlaholici.

20.4.

Marcela

latinský

Ženský protějšek k Marcel.Jméno je zdrobnělina od Marcus, což pochází od přídavného jména k Mars (bůh války).To se spojuje s řeckým marnamai 'bojuji'.

Marcela se horlivě zapojila do organizování života křesťanské obce, v jejíž prospěch věnovala všechen svůj majetek.Zemřela na následky mučení Germány v roce 410.

21.4.

Alexandra

řecký

První složkou jména je aléxo 'brání' a druhou anér, 2.pád od andrós 'muž'.Význam řeckého jména Alexandros je 'obránce mužů'.

Alexandra byla manželka císaře Diokleciána (284 - 305), který se snažil upevnit římskou říši.Smrt jí v roce 303 přineslo přimlouvání za osvobození důstojníka legií, který nechtěl vzdát předepsané pocty císaři a římským bohům.

22.4.

Evženie

řecký

Ženský protějšek k Evžen, Eugen. Řecké eugenés 'urozený', doslova 'blaho-rodý'; první složka eu znamená 'dobře', druhá gen 'rod', ze základu gé 'země', genesis 'zrození'.

Evženie byla dcera císařského náměstka Filipa v egyptské Alexandrii.Nadchla se pro křesťanskou filosofii a po popravení otce odešla s matkou do Říma, kde založili útulek pro přistěhované křesťany a bezdomovce.Za to byla v roce 258 uvězněna a 25.prosince zabita.

23.4.

Vojtěch

slovanský

Jméno znamená 'voje těšitel, útěcha, posila vojska'.

Vojtěch Slavník se narodil v roce 956.Stal se biskupem a založil mužský benediktinský klášter v Břevnově.V roce 997 byl zabit.Za své působení v Uhrách a Polsku je nazýván polským a maďarským patronem.

24.4.

Jiří

řecký

Základem je řecké Georgios, přídavné jméno k geórgós 'zemědělec, rolník'.První složkou jména je řecké gé 'země', stejně jako u slov geologie, geografie a druhou částí je ergon 'dílo, práce', podobně jako u erg (jednotka práce), energie, chirurgie, dramaturgie...

Jiří pocházel z bohaté řecké rodiny, vypracoval se na vysokého důstojníka, sloužil v tělesné gardě císaře Diokleciána.Byl odsouzen za velezradu a 23.dubna 303 sťat.Hned po smrti se stal světcem, je zobrazován jako bojovník s kopím, probodávající draka.Jeho jméno převzala i země - Georgie (rusky Gruzie).

25.4.

Marek

latinský

Latinské Marcus je zkrácenina přídavného jména k Mars.To se spojuje s řeckým marnami 'bojuji'.Mars je římský bůh války, spojen s planetou Mars, jméno se vykládá jako 'bojovný, bojovník, válečník'.

Pro křesťanskou víru je význačný Jan Marek, Petrův sekretář v Římě, jemuž bylo zhruba ve 2.stol.připsáno anonymní evangelium.Jeho ostatky jsou uloženy pod hlavním oltářem benátského chrámu.Sv.Marek se stal patronem Benátek a lev, s nímž bývá vyobrazován, a evangelium se staly jejich znakem.

26.4.

Oto, Ota

německý

Otto- se pokládá za domáckou zkrácenou formu ke jménu začínajícím na Ot- jako Ottomar, Ottokar, Otfried...

Význačný nositel jména byl německý král Ota I., zakladatel římskoněmecké říše, roku 962 byl korunován římským císařem.Pod záminkou šíření římskokatolické církve zesílil vojenský tlak na slovanské země.

Křesťanská církev připomíná sv.Ottu, který byl roku 1102 zvolen biskupem.

27.4.

Jaroslav

slovanský

Význam provní složky jména je '(bu)jarý, prudký', ale i 'silný, přísný'.Z téhož slova byl vytvořen i název ročnío období.Druhá část je -slav 'slavný, význačný'.Význam jména je tedy 'jarostí, silou, prudkostí slavný'.

Jaroslav I. Vladimirovič zvaný Moudrý byl knížetem Kyjevské Rusi v letech 1019 - 1054.Pozval do své země žáky Konstantina a Metoděje, aby zavedli v knížectví cyrilici, umění a slovanskou křesťanskou liturgii. Jaroslav je i hlavní hrdina jedné z šesti epických básní Rukopisu královédvorského.

28.4.

Vlastislav

slovanský

První část jména znamená 'vlastnit, mít majetek, moc, vládu', druhá složka -slav 'být slavný'.Celek lze tedy vyložit jako 'slavný vlastnictvím, majetkem'.

Nejstarší historický Vlastislav byl pravděpodobně náčelník kmene Lučanů, který sídlil na území dnešního Žatecka okolo roku 805.

29.4.

Robert

staroněmecký

Nejstarší forma jména je staroněmecké Hruodperaht, odkud vznikl i Ruprecht.První složkou je hruod 'sláva', druhou -peraht 'jasný, skvělý'.Celý význam jména můžeme vyložit jako 'slávou zářící, ozářený'.

Robert (1018 - 1110) pocházel z Francie a založil mnišský cisterciácký řád, který se vyznačuje přísným dodržováním klášterních předpisů.Tento řád byl již v polovině 12.století zaveden do Čech.

30.4.

Blahoslav

slovanský

Význam jména Blahoslav je zřetelný, znamená 'blahoslavený', ve smyslu 'požehnaný od Boha'.Blahoslav je českou podobou latinského jména Benedikt.

Benedikt (480 - 543) se stal zakladatelem mnišských řádů v Itálii, první a základní nese rovněž jeho jméno - benediktský.V Čechách byly založeny první benediktinské kláštery Boleslavem II. roku 973.

1.5.

Svátek

práce

 

Svátek práce uvádějí český a slovenský občanský kalendář i kalendáře řady zemí světa.Vyhlásil ho kongres II. internacionály jako odezvu bojů amerických dělníků.První jeho oslava s manifestací se konala v Paříži roku 1889.Církev římskokatolická připomíná, že sv.Josef byl dělník - tesař a slaví svátek - sv.Josef Dělník.

2.5.

Zikmund

německý

Vzniklo ze staroněmeckého Sigimund.První část sigi- znamená 'vítězství', druhá mund 'ochrana, ochránce'.Význam jména je tedy 'vítězná ochrana, ochránce vítězství'.

Zikmund byl králem v Burgunsku v letech 519 až 524.Roku 523 vpadnuli do Burgunska Frankové a nechali ho i s rodinou zabít.Zikmundovi ostatky jsou díky Karlu IV.uloženy v katedrále sv. Víta.

Zikmund byl i syn Karla IV.Ten potom zdědil korunu uherskou, stal se českým králem a byl zvolen římským císařem.

3.5.

Alexej

řecký

Základem je řecké alexein 'bránit', znamená 'obránce'.Počeštěné Aleš je domáckou formou podobně jako ruské Aljoša.

Alexius Falconieri byl jedním ze sedmi zakladatelů řádu nazvaném Služebnící Panny Marie - servité.Mateřský klášter servitů je na Universitním náměstí ve Florencii.

Alexej, který zvýšil oblibu jména na Kyjevské Rusi, byl ve 14.stol.metropolitou kyjevským.Zasloužil se o přeložení Nového zákona z řečtiny do cyrilice.

4.5.

Květoslav

český

Jméno vzniklo jako obdoba původem latinského jména Florianus, ženská podoba Flóra.Lze vyložit jako 'ten, kdo oslavuje květy' nebo je 'oslavován květy'.

Florián byl důstojníkem římské legie.Pro vyznávání křesťanství mu byl uvázán na krk mlýnský kámen a byl shozen do řeky Enže.Nad jeho hrobem vznikl v 11.století klášter a městečko Sant Florián.Je zpodobňován v legionářské zbroji s vědrem vody.

5.5.

Klaudie

latinský

Mužský protějšek ke Klaudius.Základem je claudus 'kulhavý', přenesený význam je 'náležející ke starořímskému roku Klaudiů'.

Nejznámější nositel jména byl římský císař Claudius (10 př.n.l.- 54 n.l.).Jeho vláda byla pro říši příznivá.

Katolická církev zařadila do kalendáře Klaudia, který zastával vysokou hodnost ve státním aparátu v Římě za vlády císaře Diokleciána.Kvůli křesťanské víře byl upálen v námořním přístavu Říma v Ostii.

6.5.

Radoslav

slovanský

První složka je odvozena od rád, což znamená 'radovat se'.Možná je i souvislost s ruským raděť 'starat se'. Jméno se tedy vykládá buď jako 'radost slavící' nebo 'dbalý slávy'.

Jméno bylo oblíbené u jihoslovanských vládnoucích rodů. Radoslav Štěpán byl srbský král, který panoval v letech 1227 - 1234.

Radoslav, kníže v Chlmu, bránil sjednocovacímu procesu v srbském království, vládl v 50.letech 13.stol.

7.5.

Stanislav

slovanský

Staroslověnské stano je 'stanoviště, tábor'.Druhá část -slav značí 'slávu'.Význam jména je 'ustav (upevni) slávu', popřípadě 'staniž se slavným'.

Stanislav (1030 - 1079) byl biskupem v Krakově, který dal knížete Boleslava do církevní katby. Za to byl Boleslavem zabit.Jeho ostatky jsou uloženy v krakovské katedrále.

8.5.

-

-

Oslava výročí ukončení II.světové války - první den míru v roce 1945.

9.5.

Ctibor,

Stibor

staročeský

První složka jména obsahuje kmen slova 'čest', druhá má slovesný základ bor - z boriti 'bojovati, přemáhati' (srovnání s českým bořit).Význam jména je 'čestný v boji' nebo 'bojující za čest'.

Latinským protějškem jména Ctibor je Tiburcius. Říman Tiburcius, kterého připomíná církev, byl sťat roku 295 za panování císaře Konstancia Chlora.

10.5.

Blažena

český

Blažena je českou podobou latinského jména Beata, Beatrix nebo Beatrice.Pochází ze slova beatus 'blažený' nebo beatrix 'oblažující'.

Beatrix byla podle legendy zardoušena ve vězení v roce 304.Její strýc ji udal za vyznávání křesťanství, protože měl zájem o vinohrad, který zdědila.

Jméno proslavila Beatrice, milenka florentského básníka Dante Alighieriho, který podle ní pojmenoval hlavní hrdinku svého díla Božská komedie, v němž provádí autora peklem i rájem.

11.5.

Svatava

slovanský

Původní význam praslovanského svet znamená 'silný'Jméno tedy znamená 'silná'.

Svatava byla dcerou polského knížete.Provdáním za Vratislava II.se stala se první českou královnou.

12.5.

Pankrác

řecký

Základem je řecké jméno Pankrátios, které se vykládá z pankrátion 'celkový závod' nebo pankratés 'všemocný'.

Pankrác (289 - 304) byl odsouzen k smrti za vyznávání křesťanství. Pražská čtvrť Pankrác dostala svůj název podle kostela sv.Pankráce v Nuslích.

Ve spojení kalendáře s meteorologií je Pankrác první ze tří 'zmrzlých mužů', v lidové pranostice vyjadřující severní až severozápadní proudění vzduchu s teplotami ještě pod bodem mrazu.

13.5.

Servác

latinský

Jméno patrně vzniklo ze slovesa servare 'uchovávat', přeneseně 'obsluhovat'.Význam jména je potom 'uchovatel', popřípadě 'strážce' nebo 'zachránce, zachráněný'.Za českou obdobu se považoval Chranibor, stejný význam má i Branibor.

Servác (310 - 384) pocházel z Malé Asie.Stal se Atanášovým stoupencem a později se vypracoval na biskupa.Po smrti mu byl v Maastrichtu postaven dóm sv.Serváce.

Podle pranostik je druhým ze tří 'zmrzlých mužů'.

14.5.

Bonifác

laitnský

Bonifatius je latinské přídavné jméno od ' bonifati '(člověk) dobrého původu'.První část je bonus 'dobrý' a druhá fatum 'osud'.Podobný význam má i jméno Felix, českou obdobou je Dobromír nebo Dobromil.

Bonifác (270 - 307) byl správcem majetku římské patricijky Aglaii.Oba se nechali pokřtít a když byl Bonifác pro vyznávání křesťanství sťat mečem, nechala mu vystavět svatyni.

Podle pranostik je posledním ze tří 'zmrzlých mužů'.

15.5.

Žofie

řecký

Je obdobou jména Sofie, kde základem je řecké sofia 'moudrost'.Jméno je chápáno jako zkrácenina z Hagia Sofia 'Svatá Moudrost', což podle křesťanské filozofie vyjadřuje Krista, ale vztahuje se i na Pannu Marii jako poselství Boha lidstvu.Jménem byly nazvány chrámy v Konstantinopoli.

Žofie byla podle legendy římskou občankou, která vstoupila do křesťanské obce. Za to ji odsouzeni k smrti.

V 9.století byla prohlášena za svatou a její ostatky jsou uloženy v Římě. Lidové pranostiky uvádějí, že Žofie bývá uplakaná.Období chladu po 'ledových mužích' končívá deštěm.

16.5.

Přemysl

staročesky

Staročeský Přemysl se vykládá jako 'přemýšlivý, vynikající mysli' nebo 'kdo vše dobře promýšlí'.Domácké podoby jsou Přemek, Přemda, Přemyslek.

Význačný představitel je bájný kníže Čechů Přemysl Oráč, který měl manželským svazkem s Libuší spojit kmeny Čechů a Lemúzů.

Historický kníže Přemysl (1160 - 1230) dosáhl jako třetí královského titulu.Byl korunován v roce 1203 papežským legátem.Vystavil listinu, ve které byly zakotveny vnitřní poměry ve státě i vztahy k říši - Zlatou bulu sicilskou.

17.5.

Aneta

hebrejský

Z hebrejského základu Chynná(h) 'milost' vznikla čtyři jména - Hana, Anna, Jan a Ivan.Aneta je potom francouzskou zdrobnělinou jména Anna (Annette).Význam jména je tedy 'milopstná, milostiplná'.

Anne de Bretagne byla dcerou Františka II., posledního vévody samostatné Bretaně.Provdala se se francouzského krále Karla VIII.a po jeho smrti za následníka francouzského trůnu Ludvíka II.Tím se Bretaň navždy stala součástí Francie.

18.5.

Nataša

latinský

Nataša je ruskou domáckou podobou jména Natálie - 'dítě Vánoc'.Jméno v Čechách rozšířili po I.světové válce naši legionáři navrátivší se z Ruska.

Oblibu jména dosvědčuje i hlavní hrdinka Tolstého románu Vojna a mír, která se jmenuje Natálie Rostovová, doma jí však říkají Nataša.

19.5.

Ivo

hebrejský

Ve slovanských jazycích je Ivo patrně domácká podoba k Ivan (ruské formy jména Jan) 'Bůh je milostivý'.Jiný význam jména pochází z germánského Iwa 'tis', popřípadě 'válečník ozbrojený tisovým lukem'.

Ivo (Yves de Kermartin 1253 - 1303) pocházel z Bretaně.Vystudoval práva a stal se 'advokátem chudých'.Sousoší s jeho postavou od Matyáše Braouna zdobí i pražský Karlův most.

20.5.

Zbyšek

český

Stejně jako Zbyněk (16.6.) je i Zbyšek domácká forma jmen Zbyhněv a Zbyslav.První složkou je základ slovesa zbýti, jméno lze tedy vyložit jako 'zbyl hněv', přesněji 'posilující hněv', nebo 'posilující slávu'.

Zkrácený tvar Zbyšek se používal už ve středověku.Svědčí o tom například jméno malíře miniatur na dvoře arcibiskupa Arnošta z Pardubic - Zbyšek z Trotiny.

21.5.

Monika

nejasný

Původ jména by měl vycházet z názvu prastarého božstva vyznávaného Féničany s pozdějším fénickým významem 'bohyně'.Další výklady z řečtiny vycházejí ze slova monos 'jediná' nebo z latiny moneo 'rádkyně'.

Monika byla matka teologa, filozofa a křesťanského biskupa Aurelia Augusta, která zemřela roku 388 v Ostii, přístavu Říma.Augustin ve svých vzpomínkách na Moniku vytvořil ideál ženy a matky.

22.5.

Emil,

Emilián

latinský

Jméno vzniklo jako kratší podoba latinského Aemulus, jehož význam je 'soutěžící, soupeřící'.

O rozšíření jména se zasloužil humanitní spisovatel a filozof Rousseau (zemřel 1778) stejnojmenným spisem.

Emilián byl biskupem v Anglii v první polovině 8.století.Vytáhl s vojskem na pomoc Franské říši proti Saracénům.Padl v bitvě u Autanu v Burgunsku roku 732.

Emil byl poustevník z Aragonie, kterého zvolili biskupem severoitelského města Vercelli. Vyznamenal se mimořádnou dobročinností, zemřel v roce 510 a byl prohlášen za svatého.

23.5.

Vladimír

slovanský

První složka jména Vladi- se vykládá jako 'vládce', druhá -mir 'svět'.Význam jména je tedy 'světovládný' nebo 'mocný vládce'.

Slavný nositel jména byl kyjevský velkokníže Vladimír (956 - 1015), který se dal pokřtít v roce 987, aby získal za spojence Východořímskou říši.Toto spojení utvrdil dynasticko-politickým sňatkem s dcerou císaře Basila, Annou.Rozšíření známosti velkoknížete Vladimíra zajistil Karel Havlíček Borovský svojí epickou básní Křest svatého Vladimíra.

24.5.

Jana

hebrejský

Starší lidová forma jména Johana, což je ženský protějšek od Johan.Jméno k nám přišlo z německého Johannes.Základem je hebrejské jméno Jochánán 'Bůh je milostivý'.

Jana byla podle Lukášova evangelia žena, které Ježíš uzdravil syna. Nejslavnější nositelkou jména je Jana z Arku, narozená v roce 1412.Ve svých sedmnácti letech korunovala francouzského krále Karla VII.v Remeši.Díky mocenským intrikám byla církví odsouzena jako kacířka k upálení na hranici.Stalo se tak 30. května 1431.Byla prohlášena za svatou.

25.5.

Viola

latinský

Pochází z latinského viola 'fialka', zdrobnělinou jména je Violeta 'fialinka', která se osamostatnila.Viola patří k botanickým jménům stejně jako starší Růža, novější Sněženka nebo Liliana.

Viola byla dcera Meška Těšínského z rodu Piastovců, se kterou se oženil král český, polský a uherský Václav II.Přemyslovec.Ten byl ale v sedmnácti letech úkladně zavražděn v Olomouci.V roce 1315 si Viola vzala jednoho z největších čských feudálů v zemi Petra I.z Rožumberka.Zemřela 21.září 1317.

26.5.

Filip

řecký

První část jména fil- souvisí se slovesem philéin 'milovat' a philos 'milovník', druhá -ip s hippos 'kůn.Význam jména je 'milovník koní'.

Nejvýznačnější nositel jména byl makedonský král Filip II., syn Alexandra Velikého.

Filip byl podle evangelia i učedníkem a apoštolem Ježíše Nazaretského stejně jako Jakub, jímž se zasvěcuje noc před 1.květnem - Filipojakubská noc, kdy se vynáší smrtky a pálí se na návrších, aby odletěly do nekonečna vesmíru.

27.5.

Valdemar

germánský

Pochází ze staroněmeckého Waldomár s první složkou waltem 'vládnout' a druhou -mar 'slavný'.Význam jména je 'slavný vládce'.

Známý nositel jména byl dánský král Valdemar II. Vítězný (1202 - 1241), jehož manželka byla česká princezna Markéta, dcera Přemysla I.Otakara.Valdemar rozšířil svoji vládu na pobřeží Baltu, dnes německé, estonské a finské.

28.5.

Vilém

germánský

Staroněmecky, tedy i v řeči Franků, se Vilémovi říkalo Willahelm.Jméno se skládá ze dvou částí - willo 'vůle' a helm 'helmice'.Význam je tedy 'helmicí, ochranou je má vůle'.Jednalo se o muže se silnou vůlí.

Vilém byl bojovník družiny Karla Velikého, který se svým vojskem porazil v jižní Francii roku 786 Araby. Za to byl povýšen na vévodu jihofrancouzského.

Vilém je hlavní postavou Máchova Máje.

Anglická podoba jména připomíná také Williama Shakespeara (zemřel 1616), světově proslulého autora divadelních her.

29.5.

Maxmilián

latinský

Jméno bylo uměle vytvořeno pro syna německého císaře Bedřicha II., který chtěl, aby jeho synu byli vzorem Římané Fabius Maximilianus Seipio Aemeliáno.

Maxmilián I.byl německým králem a římským císařem, vládl v letech 1493 - 1519.

Římsko-katolická církev připomíná Maxmiliána Kolbe (1594 - 1941), kněze, který byl představeným františkánského kláštera v Niepokalanówě v Polsku.Zemřel mučednickou smrtí a byl prohlášen za svatého.

30.5.

Ferdinand

germánský

Jméno několik výkladů.Pochází pravděpodobně z jazyka Gótů a jeho první složku lze srovna s německým fahren 'jet', potom význam jména je 'k jízdě se odvažující'.Další varianta Fridunant znamená 'odvažující se míru'.V italštině se jméno změnilo na Fernando a Hernando.Do českých zemí jej přinesli Habsburkové.

Ferdinand II.Kastilinský (1198 - 1252) byl králem Kastilie.Vydal sbírku právnických zásad, pdoporaoval vzdělanost, založil universitu v Salomance.

31.5.

Kamila

orientální

Jméno přejaté z latiny, orientálního původu, patrně semitské.Do latiny se dostalo z etruštiny, kde camillus znamená obecně 'hoch' a camilla 'dívka' vznešeného původu vhodná pro chrámovou službu.

Jméno Camillus bylo římské příjmení znamenající příslušnost k původně vznešenému etruskému rodu Camilliů.

Jméno je příbuzné s řeckým jménem Kadmos, zakladatele města Théb.

1.6.

Laura

latinský

Vzniklo z osamostatněné domácké podoby jména Laurentia, ženského protějšku Laurentius 'Vavřinec'.Obecně laureant znamená 'ozdobený vavřínovým věncem'.

Jméno proslavil Francesko Petrarca (1304 - 1374) jedním ze svých nejznámějších sonetů o zdrženlivé milence a zbožňovaném ideálu Lauře.

2.6.

Jarmil

český

Jméno vzniklé nověji podle jména Jaromír. První část Jar- 'bujný, prudký, silný', druhá -mil 'milující'.Význam jména je 'milující bujnost, milující jaro'.

Rozšířená je ženská podoba Jarmila (4.2.) zásluhou Máchová máje.

3.6.

Tamara

hebrejský

Pochází z hebrejského támár '(datlová) palma', bylo to jméno označující ženu jako 'živitelku, životadárnou'.

Historicky známá Támar je ze Starého zákona.Byla snachou, později manželkou kmenového vládce Judy.

Významnou nositelkou jména byla slavná gruzijská královna z konce 12.a počátku 13. století.

4.6.

Dalibor

slovanský

První složkou jména je příslovce dalje (český dále), které se tu přeformovalo na slovesné, rozkazující dali- 'vzdaluj', druhá část je staré sloveso boriti 'bojovati, přemáhati'.Význam je tedy 'vzdaluj boj' neboli 'boj ať je dále'.

Význačný nositel jména byl vladyka z Kozojed, ochránce poddaného lidu, hájící svou při vůči nejvyšší moci i za cenu života.Příběh tohoto hrdiny bude stále připomínat třetí opera Bedřicha Smetany 'Dalibor' na libreto Josefa Wenziga (premiéra 1868).

5.6.

Dobroslav

slovanský

Jméno se vykládá jako 'slavný dobrem, dobrotivý'.Ženský protějšek je Dobroslava, domácká podoba může být Dobeš. Významově příbuzná jsou jména Dobromil a Dobromír, za řeckou variantu jména se považuje Agaton.

6.6.

Norbert

germánský

První složka jména je název severu, německy 'Nord', druhá část je původní beraht 'jasný, skvělý'.Význam jména je 'slavný seveřan'.

Norbert (1080 - 1134) žil zpočátku hýřivým životem, ale pak se obrátil na víru.Založil premonstránský mnišský řád a stal se arcibiskupem.Jeho ostatky spočívají v klášterním kostele v Praze na Strahově.

7.6.

Iveta

keltský

Jméno je zdrobnělá varianta k Ivona, což je ženská podoba jména Ivo.Znamená 'tisový luk', popřípadě 'válečník ozbrojený tisovým lukem'.Jméno k nám přišlo z Francie.

Yvette z Huy proslula tím, že celý život pracovala v tehdejších útulcích pro chudé a nemocné.Zemřela v belgickém městě Orvalu roku 1228.

8.6.

Medard

germánský

Je to stará podoba jména Mahtahard.Jeho první složkou je math 'moc, síla', druhá část hardus znamená 'tvrdý, přísný'.Význam celého jména je 'mocný a tvrdý (vládce)'.

Medard žil v 5.a 6.stol.ve městě Noyonu v dnešní Francii.Stal se biskupem, zemřel 8. června 545.Král Chlotar I.dal nad jeho hrobem vystavět kostel.

Svatý Medard se stal patronem pastýřů, vinařů a meteorologie - známá je pranostika 'Medardova kápě - čtyřicet dní kape'.

9.6.

Stanislava

slovanský

Ženská podoba od Stanislav.Staroslověnské stano je 'stanoviště, tábor', druhá část slav znamená 'slávu'. Jméno se tedy vykládá jako 'ustav (upevni) slávu' nebo 'staniž se slavnou'.

Polský světec Stanislav (1030 - 1079) byl krakovským biskupem, dostal se s králem Boleslavem II.(1058 - 1079) do konfliktu, který vyvrcholil Boleslavovou klatbou .Boleslav za to Stanislava v kostele zabil.

10.6.

Gita

východní

Jméno východního původu (iránské nebo indické).Je to osamostatnělá domácká podoba jména Margita (Markéta), které se k nám dostalo přes latinskou podobu Margarita.Staroindické maňdžárí znamená 'pupen, perla'.

Markéta Skotská (1046 - 1093) byla manželkou skotského krále Malkoma III.Zakládala stavby charitativního účelu.

11.6.

Bruno

germánský

Staroněmecké brúno znamená 'hnědý, snědý, opálený burnet'.

Bruno pocházel ze saského císařského rodu a působil jako věrozvěst.Šíření křesťanství se mu dařilo, ale později byl pro tuto činnost v roce 1009 zabit Prusy.

12.6.

Antónie

latinský

Ženský protějšek k Antonín.Z ruské podoby se osamostatnila forma Nina.

Antonie byla jedna z obětí rozsáhlého pronásledování křesťanů, k němuž došlo roku 177 v římské provincii v Galii, v krajích kolem měst Lyonnu a Vienne.

13.6.

Antonín

latinský

Antoninus je vlastně adoptivní jméino k Antonius, znamená 'k Antoniovi patřící'.Antonius je jméno římského šlechtického rodu.Původní význam latinského ante je 'před', český význam jména 'přední'.

Jméno proslavil Marcus Antonius (82 - 31 př. n.l.), státník a vojevůdce, přítel Julia Caesara.

Antonín zvaný Padovský (1195 - 1231) byl rodem Portugalec. Vstoupil do františkánského řádu, vynikal v rétorice - kázal nejen v kostelích, ale také na náměstích, aby jej mohlo slyšet více lidí.

14.6.

Roland

germánský

Pochází ze starogermánského Hruoland.První složkou je hruod 'sláva', druhá část land znamená 'země'.Šlo tedy o bojovníka, kterým se pyšnila jeho vlast.

Roland, o kterém je napsán epos, byl družiníkem a osobním přítelem Karla Velikého.Bránil s franským vojskem průsmyk Roncevaux proti vojsku Maurů.Padl v bitvě 15.srpna 778.Roland je nazýván 'národním hrdinou Francie'.

15.6.

Vít

latinský

Pochází z latinského slova vitus 'rád'.Tento tvar se používá jen v tomto jménu, častější je se zápornou předponou invitus 'nerad'.

Vít byl synem bohatého římského občana, kterého vychovali ke křesťanství.Za odmítnutí přinášet římským bohům oběti byl sťat.Stal se patronem Českých zemí a byla mu zasvěcena nejznámější česká katedrála.

16.6.

Zbyněk

slovanský

Jde o osamostatnělou variantu jména Zbyhněv, které se vykládá jako 'zbyl hněv'.Jde o člověka, kterému 'zbývá hněv' nebo 'posilujícího hněv'.

Pro Příbramáky je důležitý pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazemburku, který 'udělil městu erb se dvěma věžemi chrámu pražského a lázeň (v Dubenské, nyní Pražské ulici) od daně osvobodil, by se i chudí koupati mohli'.

17.6.

Adolf

germánský

Vzniklo ze staroněmeckého Adalwolf.První složkou jména je adal 'ušlechtilý', druhou wolf 'vlk'.Význam jména je tedy 'ušlechtilý vlk'.Za českou podobu se považuje Šlechtislav.

Adolf šířil křesťanství v Belgii, kde byl zvolen v Maastrichtu biskupem. Další Adolf se stal biskupem v Osnabrucku v Dolním Sasku, zemřel v roce 1222.

Nejstarší Adolf byl mučedníkem, zahynul spolu se sv.Bonifácem roku 755.

18.6.

Milan

slovanský

Novější jméno jihoslovanského původu, které je utvořeno od přídavného jména 'milý, milovaný'.Podobná jména jsou Míla nebo Milovan.Latinskou obdobou je Amand(us), Amat nebo Gracián.

Milan Obrenovič byl knížetem, v roce 1882 se stal králem.Jeho výbušná povaha, nelítostné odstraňování politických odpůrců a zbytečně prohraná válka s Bulharskem zapříčinily nespokojenost s jeho vládou.Pro svojí prorakouskou politiku byl nakonec v roce 1889 donucen abdikovat.

19.6.

Leoš

latinský,

řecký

Počeštělá podoba jména Leo(n) a také zkrácená domácká forma jmen začínajících na Leo- (Leopold, Leonard, Leontýn aj.). Starověké jméno Leo(n) znamená v řečtině i latině 'lev'.

Význačný nositel jména byl hudebník a skladatel Leoš Janáček (1854 - 1928).Složil kantátová díla např.'Moravské zpěvy', opery 'Její pastorkyňa', 'Liška Bystrouška'.Jeho 'Symfonietta' zní při ceremoniálech na pražském hradě.

20.6.

Květa

český

Novější české jméno, slovotvorná varianta ke Květuše, Květoslava či Květava.Považuje se za českou obdobu původem latinského jména Flóra.Význam je 'kvetoucí, květinová'.

Flóra žila ve 13.století v jižní Francii, kde se starala o chudé nemocné nebo mrzáky.

Jiná Flóra zemřela jako mučednice v roce 851 v andaluzské Cordobě.

21.6.

Alois

germánský

Původ jména je ve staroněmeckém Hlúdwig, ze kterého se vyvinul i Ludvík.První složka hlút znamená 'slavný', druhá wíg 'boj'.Význam jména je tedy 'slavný boj(ovník)'.

Sv. Alois Gonzaga (1568 - 1591) vstoupil v sedmnácti letech do řádu tovaryšstva Ježíšova v Římě.Když Řím zachvátil mor, ošetřoval Alois nemocné.I jeho však zasáhla nákaza, zemřel 21. června 1591.

22.6.

Pavla

latinský

Ženská podoba k Pavel, Pavlín.Paulus znamená 'malý'.Jméno vyjadřovalo nejen vzrůst, ale i oslovení 'ty moje malá'.

O Paule psal verše i známý básník Publius Ovidius Naso (43 př.n. l.- 18 n.l.)

Pavla byla 22. června 305 odsouzena k ukamenování ve městě Malaga v římské provincii Hispánie pro tajné vyznávání křesťanské víry.

23.6.

Zdenka

slovanský

Ženský protějšek ke Zdeněk.Jméno je variantou starších podob Zdeslava a Zděslava.První složkou je patrně slovesný základ sdě 'sdělat, udělat', druhou -slav 'slavný'.Význam je tedy 'udělala se slavnou'.

Jméno se stalo módní až po I.světové válce vlivem písničky, kterou zpívali čeští legionáři.Měla v refrénu 'Zdeničko má!'.

24.6.

Jan

hebrejský

Zkrácená forma jména Johanes, která k nám přišla přes německé Johannes.Základ v hebrejském jazyce je Jochánán 'Bůh je milostivý'.První část je zkrácené slovo Jahve 'Bůh', druhá sloveso chanan 'smilovat se'.

Dnešní den je připomínáno narození biblického Jana Křtitele.

Příznivě i nepříznivě se pro nás projevil římský papež Jan VIII.(zemřel 882), který nařídil propuštění arcibiskupa Metoděje.

25.6.

Ivan

hebrejský

Ivan je ruskou formou jména Jan, takže jeho význam je taktéž 'Bůh je milostivý'.

Ivan byl poustevníkem v době vlády knížete Bořivoje v blízkosti jednoho z hradišť českého kmene Tetína.Nad jeho hrobem v blízkosti jeskyně, kde žil, byl vystaven mohutný kostel.

26.6.

Adriana

latinský

Ženská podoba k Adrian - Hadrián.Je to přídavné jméno k (H)adria - města, které dalo jméno celému východoitalskému moři Adriatické - Jadranské.Význam jména je tedy 'z města (H)adrie pocházející'.

Významný nositel tohoto jména byl římský císař Hadrianus (117 - 138), který si nechal postavit hrobku, jež je dnes součástí Vatikánského státu a nese název Andělský hrad.

27.6.

Ladislav

slovanský

Zkrácená varianta jména Vladislav.Význam jména je 'vládou slavný - slávě vládnoucí'.

Ladislav byl v roce 1192 prohlášen papežem Celestinem III.za uherského svatého.Byl tvrdý válečník a upevnil postavení svatoštěpánské uherské koruny v Evropě. Zemřel v Nitře a jeho lebka je uložena v hermě v katedrále v Gyory.

28.6.

Lubomír

slovanský

První složka lubo- znamená 'milovník, milující', druhá -mir 'mír', ale i 'svět' nebo 'pořádek'.Jméno znamená tedy 'milující mír, milující země bez válek a rozepří'.Je významově podobné našemu Miroslav, řeckému Irenej a německému Bedřich.

Oblíbenost jména u vladyků a zemanů dokládají názvy obcí Luboměř.

29.6.

Petr

a

Pavel

řecký

latinský

Jde o překlad aramejského jména Kéfas, Kepfa, což znamená 'skála', stejně jako řecké pétrá.

Petr byl význameným šiřitelem křesťanské církve.

Latinský paulus znamená 'malý', přeneseně 'nepatrný'.Paulus bylo už římské příjmení.

Pavel byl nejaktivnější pisatel z apoštolských dob.Byl učedníkem Petra z Jeruzaléma.

30.6.

Šárka

český

Jméno, které vytvořili dějepisci rozvádějící českou dívčí válku, o níž se zmiňuje kronikář Kosmas.Jako základ jména jim posloužil název skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Význam jména je tedy 'skalnatý hřbet', lze jej srovnat s albáhnským sharane, či korsickým sar(r)a.Významově příbuzné je ke slovu Petra.

Romantický příběh o Šárce a Ctiradovi nám představuje krásnou dívku s plným džbánem medoviny, jak ji vykreslili kronikářovi Dalimilovi, Hájek a Alois Jirásek.

1.7.

Jaroslava

slovanské

ženská podoba k Jaroslav (27.6.).Význam první složky jména uchovalo dosud nejlépe ruské jaryj obdobně naše bujarý 'prudký, bujný, silný'.Druhá složka -slav 'slavný, význačný'. Význam jména 'Jarostí slavný, prudkostí (silou) slavný'.

2.7.

Patricie

latinské

ženská obdoba k Patricius.Latinské patricius 'otcovský, (mající) otce, pater 'otec' vyjadřevalo 'dítě mající otce', to znamená z právnického hlediska římské občanství, dědění atd.Přenesený význam jména vyjadřeje svobodný občan, urozený, šlechtický.

3.7.

Radomír

slovanské

první složka jména rad - se uvažuje, že jde o tvar slovesa raděti 'starat se', druhá složka -mír se chápe jako přídavný jméno 'milovaný'.Význam jména je ten, kdo se postará o pořádek, (svět), mír.

4.7.

Prokop

řecké

odráží sloveso prokóptó 'vpřed, rázem' přeneseně prospívám nebo přídavné jméno prokópos připravevý k boji, přeneseně pohotový

5.7.

Konstantin

Metoděj

latinské

řecké

Konstantin vychází z přídavného jména constans - stálý, pevný nemění, (konstantní)

Metoděj z methodos - cesta za něčím, přeneseně způsob zkoumání, bádání, poznání.

6.7.

Jan Hus

hebrejské

základem hebrejské jméno Jochánán, kde první složba znamená Jahve Bůh, druhá chanán znamená sklonit se, přeneseně smilovat se.Význam jména je 'bůh je milostivý'.

7.7.

Bohuslava

Hostivít

slovanské

české

Bohuslava ženská podoba k Bohuslav, význam obou složek jména je patrný na první pohled.Význam jména je 'bohu sláva'.

Hostivít - význam jména je 'hosti bydlete (s námi u nás), ten kdo ochotně přijímá hosty'.

8.7.

Nora

latinské

patrně zkrácenina jména Eleonara 'bůh je mé světlo' nebo Honora latinsky honor 'čest'

9.7.

Drahoslava

slovanské

Obě složky jména mají svůj původní význam.Význam jména 'drahá svou láskou'

10.7.

Libuše

české

Souvisí s přídavným jménem libý, jeho základem je slovanské ljub 'milý (milovat)'.Příponu má stejnou jako některá podobná jména od jmen přídavných: Miluše, Světluše, Květuše.

11.7.

Olga

severské

ženský protějšek k Oleg.Souvisí s islandským Helgi/Helga, znamená 'přinášející slávu', souvisí s německým heilig 'svaty.

12.7.

Bořek

Bořivoj

Bořislav

české

Lze vyložit jako 'boj vojska' nebo 'slavný boj'.

13.7.

Markéta

indické

Staroindické maňdžárí 'pupen perla' přeslo do latiny se stejným nýznamem margarita 'perla'.

14.7.

Karolína

latinské

Z latiny převzaté jméno německého původu. Latincké ženské přídavné jméno ke Carolus - Karel.Základem je staroněmecké kar(a)l s významem "muž, mužský, chlap".

15.7.

Jindřich

německé

ze staroněmeckého Heimerich.Heim znamená "domov" a druhá složka ríhhi znamená "vládce". Celkový význam jména "vládce domu".

16.7.

Luboš

slovanské

jde o domáckou podobu k Lubomír "mírumilovný", popřípadně o přetvořené Lubor vzniklé na základu Ljub- "Libý" znamená "milující les"

17.7.

Martina

latinské

ženská podoba k Martin.Latinské Martinus ji přídavné jméno k Mars, což je jméno římského Boha války. Význam jména přeneseně je"voják, žena pomáhající vojsku"

18.7.

Drahomíra

slovanské

Ženská podoba k Drahomír.První složka drago znamená "drahý", druhá mír "pořádek, svět".Význam jména je "(ten kníže, kterému je) drahý pořádek mír".

19.7.

Čeněk

latinské

Základem je latiské jméno jméno Vincentus, jehož domácí podoba Vincenzo "přemáhající" se čte Vinčenc

20.7.

Ilja

hebrejské

Základem je Elíjjáhu, obě složky el i jahu znamenají "Bůh", jméno se vykládá "můj pán je Bůh".

21.7.

Vítězslav

Vítoslav

slovanské

slovanské

Vítězslav - náhrada za starší Vítoslav, ale jinak se chápe.Význam je 'slavný výtězstvím.'

Vítoslav znammená 'slavným svým cílem'.

22.7.

Magdaléna

hebrejské

Základem je obecné jméno Magdala s významem 'věž', podle něho bylo pojmenováno městečko na břehu Genezaretského jezera Magdala.Význam jména 'magdalenská, z Magdaly pocházející'.

23.7.

Libor

latinské

jméno nejasného původu a významu, Liborus mohl vzniknout ze slovesa libare 'obětovati', význam by pak byl 'obětník, ten kdo provádí oběti'

24.7.

Kristýna

latinské

jméno je latinským tvarem přídavného jména s významem 'Kristova, Kristu náležící'.

25.7.

Jakub

hebrejské

Hebrejské Jahagóbh souvisí s obecným názvem 'paty', význam jména se vykládá jako ten 'kdo se drží za patu', přeneseně 'druhorozený'.

26.7.

Anna

hebrejské

Základ vychází z hebrejského channáh, které znamená 'milost', popřípadě 'líbezná, milá'.

27.7.

Věroslav

Gorazd

slovanské

staroslověnské

Věroslav nové umělé jméno proti staročeskému Věřislav.Jméno lze vyložit jako 'slavící víru'.

Gorazd Přídavné jméno gorazd znamenalo 'zkušený, zdatný'.

28.7.

Viktor

latinské

základem je podstatné jméno victoria 'vítězství'.

29.7.

Marta

aramejké

základem je aramejské mar(a) 'pán', ženský protějšek mar(a)thá 'paní'.Význam jména 'paní (domu), hospodyně', přeneseně 'pečlivá'.

30.7.

Bořivoj

slovanské

První složkou je staré sloveso boroti 'bojovati, bořiti', druhá složka -voj je množné číslo k voin 'vojín'. Význam jména je 'ten, kdo vede vojsko do boje'.

31.7.

Ignác

latinské

Význam jména není jednoznačně doložen.Dá se mluvit o podobě s agnatus 'později zrozený' nebo cognatus 'příbuzný' či snad ignis 'oheň'

1.8.

Oskar

germánské

Vychází ze staroondického Osgar, kde první složka ós znamená 'bůh' a druhá gar je 'kopí'. Význam jména 'boží kopí'.

2.8.

Gustav

švédské

Původní podoba Godstawer znamenalo' sloup (popř.opora) Gotlanďanů', (lidé žijící jižně od Venerského jezera v Jižním Švédsku).

3.8.

Miluše

české

Jde nejspíš o domáckou podobu k Miloslava, ale může jít o samostatně vytvořené jméno příponou uše k přídavnému jménu je složkou mil- jako např.milý.

4.8.

Dominik

latinské

Základem je podstatné jméno dominus "pán".Význam jména je tedy "pánův".

5.8.

Kristián

řecké

Řecké christianus znamená "pokřtěný, křesťan".Českou starobylou podobou je Kříštan

6.8.

Oldřiška

germánské

Ženská podoba k Oldřich, což je podoba staroměneckého Uodalrích.První složkou je staroněmecé uodalo "dědičný statek", druhou reich "bohatý".Význam jména " dědičným statkem bohatý".

7.8.

Lada

slovanské

význam jména se dáva do souvislosti se staročeským označením ženy lada "dívka, panna".

8.8.

Soběslav Soběbor

západoslovanské

slovanské

Soběslav, obě složky jsou jasné "sobě slavný, sám si vytvořit slávu. Soběbor, první složka je stejná sobě, druhá -bor vznikla z borba "bojovat".Význam jména "má svůj boj"

9.8

Roman

latinské

Vznikla obecného latinského přídavného jména romanus "římský".Význam jména, "je ten, kdo má římské občanství"

10.8.

Vavřinec

latinské

Česká podoba k latinskému jménu "Lauretius".Význam laureát "ozdobený vavřínovým věncem".

11.8.

Zuzana

hebrejské

Vychází hebrejského šošanná 'lilie'.

12.8.

Klára

latinské

Z obecného latinského calra, česky 'jasná'

13.8.

Alena

aramejské

Alena je zkráceně Magd-alena.Magdala znamená “věž”.Obecné pojmenování magdala přešlo na město na břehu Generejského jezera.Význam jména je ”magdalská, z magdaly přicházející”.

14.8.

Alan, Elen

keltské

Jméno nejasného významu, vykládá se jako “soulad, svornost”

15.8.

Hana

hebrejské

Základem je hebrejské jméno Jochánán.Význam jména je “Jahve se smiloval, Jahve se sklonil”

16.8

Jáchym

hebrejské

Základem je hebrejské jméno J(eo)ojágím - Jógáním, které znamená “Jehova (ho) postaví, Bohem (bude) vyvýšen.

17.8.

Petra

řecké

Ženská podoba k Petr.Jedná se ovšem o řecký překlad aramejského jména Kéfas.Aramejské kephá a řecké petrá znamená “skála”

18.8.

Helena

řecké

Základem je řecké heléne, což znamená “pochodeň ze svazku rákosí”.Význam jména je “světlo, pochodeň v temnotách”.

19.8.

Ludvík

germánské

Původ ze staroněmeckého jména Hlútwít.První složka hlút znamená “slavný”.Druhá složka wít znamená “boj”.Význam jména je “slavný boj, slavný bojem”.

20.8.

Bernard

německé

Bernard, z německého Bernhard, první složka Bär znamená 'medvěd'.Význam jména je 'statný (tvrdý) jako medvěd.

21.8.

Johana

hebrejské

Johana, ženský protějšek k Johan.První složka jména označuje zkráceně židovského boha a druhá znamená sklonit se, smilovat se.

22.8.

Bohuslav

slovanské

Význam jména je 'bohu (budiž) sláva'.

23.8.

Sandra

latinské

Osamostatnělá domácká podoba k Alexandra. Alexandra původně znamená 'ochránkyně mužů'.

24.8.

Bartoloměj

aramejské

podle jednoho z apoštolů, celým jménem Natanael Bartoloměj.Natanel znamená 'bůh dal' a bartoloměj vychází z bar Talmai co znamená 'syn Tajmajův'.

25.8.

Radim

slovanské

Zkrácenina od Radimir nebo Radmir. První složka je ze slovesa raděti "starat se" druhá mir "shromáždění, územní uspořádání".Význam jména původně, "ten kdo řídí shromáždění", později je jméno chápáno jako"radostný".

26.8.

Luděk

germánské

Varianta německého jména Hlútwít, což "znamená slavný boj(ovník), slavný v boji"

27.8.

Otakar

německé

Základem je německé jméno Odowakar, kde první složka Odo znamená "majetek, blaho" a druhá wakar znamená "hlídat".Význam "majetek střežící, majetek zachovávající"

28.8.

August

latinské

Základem latinské Augustinus, jehož význam je "Augustovi patřící".Latinsky augustus znamená "vznešený"

29.8.

Evelína

keltské

Jméno anglické, keltského původu s významen "radost", keltsky Eiblin.

30.8.

Vladěna

slovanské

Jde o českou variantu jihoslovanského Vladana.Význam jména je "ta, která vládne, vládkyně".

31.8.

Pavlína

latinské

základem je Paulus, což znamená "malý".

1.9.

Linda

Samuel

nejasné

hebrejské

Linda - někdy se hodnotí jako španělská linda 'krásná', jindy německý lind 'jemný, mírný', nebo Linde 'lípa'

Samuel - základem hebrejské S(a)múél.Význam jména 'jméno boží'.

2.9.

Adéla

germánské

Jméno je osamostatnělá zkrácenina Adalhain. Význam jména 'přední, pěkné, vznešené postavy'.

3.9.

Bronislav

slovanský

je variantou j.Branislav, první složka znamená 'bitva', druhá část se vykládá jako 'slavný'.Význam jména je 'slavný v boji, slavný bojovník'

4.9.

Jindřiška

německý

ženská. podoba k Jindřich z původního n.Heinrich, první složka Heim znamená 'domov', druhá ríhhi ’vladce'.Význam jména 'pán, vládce domu (otčiny)'.

5.9.

Boris

slovanský

vykládá se jako Borislav, tj.'bojem slavný', nebo Borimír, tj.'bojuj se světem za mír' nebo 'podněcuj svěť.Někdy se hodnotí i jako zkrácenina jména bulharského vládce Bogorise (z mongol.bogori -'malý').

6.9.

Boleslav

slovanský

jméno pravoslavného původu, první složka prav.bolje, znamená 'velko-, vysoko' a drudá -slav 'slavný , význam jména 'více slávy, slavný, velkoslavný'.

7.9.

Regína

latinský

latinské regina, znamená 'královna'.

8.9.

Mariana

latinský

nejčastěji se hodnotí jako složenina jmen Marie a Anna, někdy se považuje i za ženskou podobu k jménu Marian, které znamená 'náležející k rodu Mariů'

9.9.

Daniela

hebrejský

ženská podoba k Daniel, význam jména 'bůh je můj soudce'

10.9.

Irma

německý

krácenina jmen začínajících Irm- jako Irmgard, Irmtraud, znamená 'velká , silná, pevná'.

11.9.

Denisa

řecké

původem řecké jméno přejaté z francouzštiny, ž.podoba k Denis,základem je řecký bůh Dionýsos, tj.'bůh vína', popř.'božské dítě'.

12.9.

Marie

egyptsko-

hebrejské

nejasného významu, jeho základní hebrejské podobě Miriam (hebr.Mirjam) se často přisuzuje původ egyptský (z egyptského - koptského merit amm) a vykládá se jako 'milovaná bohem',z aramejské podoby Marjam se někdy odvozuje význam 'kapka moře'

13.9.

Lubor

slovanský

staročeské jméno odvozené ze slovanského základu lub-, z kterého (po hláskové změně u-i) vzniklo 'libý' význam jména je 'libý, líbezný'.-

14.9.

Radka

latinský

původem osamostatnělá domácká podoba slovankých j.začínajících na Rad- (Radmila, Radoslava apod.), popř.na -rada končících (Ctirada apod.), ženská podoba k Radek, vykládá se jako 'radostná, radující se'.

15.9.

Jolana

latinský

nejčastěji se vykládá buď jako slovenská varianta Jeleny/Helena, tj.'světlo', nebo jako jméno vzniklé ze starého maďarského Jóleán ( = jó leány), tj.'dobrá, správná dívka'.

16.9.

Ludmila

slovanské

starší tvar jména Lidmila.Lidmila, Ludmila, staré slovanské jméno, znamená 'lidu milá'.

17.9.

Naděžda

ruské

jméno staroslověnského původu, vzniklo jako doslovný překlad řeckého Elpis (naděje), význam jména je tedy 'naděje'.

18.9.

Kryštof

řecké

základem je řecké Christóphoros, které znamená 'nositel Krista, Kristonoš'.Význam jména 'muž nesoucí Kristy v mysli, vyznávající Kristovo učení'.

19.9.

Zita

italské

jméno italského původu a nejasného významu, nejčastěji se vykládá jako zkrácenina jména Felicita, které znamená 'štěstí, úspěch'.

20.9.

Oleg

ruské

ruské jméno skandinávského původu.Souvisí se staroskand.Helgi, které znamená 'svatý, spásu přinášející'.

21.9.

Matouš

hebrejského

jméno hebrejského původu, stejně jako Matěj z hebr.Matti th jah(u), znamená 'dar boží'.

22.9.

Darina

jihoslovanské

jihoslovanské jméno, vykládá se buď jako 'dar, dáreček', nebo jako obdoba jména.Darie

23.9.

Berta

německé

jméno německého původu, ze staroněm.Berahta, význam jména 'zářící, skvělá'.

24.9.

Jaromír

slovanské

jméno slovanského původu, lze je vyložit jako 'slavný silou , bujností, slavící jaro' (popř.i 'silný bojovník') nebo 'sílu, prudkost usměrňující' jaryj znamenalo 'prudký, bujný, silný', mír pak znamená 'mírný, mírnící'.

25.9.

Zlata

slovanské

je variantou Zlatuše, jméno slovanského původu, znamená 'statný, odvážný'.

26.9.

Andrea

řecké

jméno řeckého původu, přejaté prostřednictvím francouzštiny, ženská.podoba k Adnrej, znamená 'mužný, statný, odvážný'.

27.9.

Jonáš

hebrejské

biblické jméno hebrejského původu, základem je hebbrejcké Jónáh, rozšířené prostřednictvím řečtiny, znamená 'holub'

28.9.

Václav

české

české jméno slovanského původu, pračesky Veceslav, znamená 'více slavný'.

29.9.

Michal

hebrejské

biblické jméno hebrejského původu, vychází z hebr.Mi-cha-él, znamená 'kdo (je) jako bůh, podobný bohu?'

30.9.

Jeroným

řecké

jméno řeckého původu (z řec.Hieronymos), znamená 'svaté jméno' nebo 'muž se svatým jménem'.

1.10.

Igor

skandinávský

ruské jméno skandinávského původu, staroseverské Yngvarr znamená 'bůh Ingve chrání', Yngw je vikingský bůh plodnosti

2.10.

Olivie, Oliva

latinský

vychází z latinského slova 'oliva', z nějž pochází i název pro olej, mužský protějšek je Olivius, francouzsky Olivier, anglicky Oliver

3.10.

Bohumil

slovanský

jméno je překladem řeckého Teofil a latinského Amadeus, znamená 'bohu milý'

4.10.

František

italský

základem je germánské Frank(o), což znamená 'svobodný muž', pochází od Františka z Assisi, kterého otec nazýval 'Francesco' pro znalost francouzštiny

5.10.

Eliška

hebrejský

česká podoba hebrejského jména Elišebah, které se vykládá jako 'přísahám na sedm Bohů'

6.10.

Hanuš

německý

pochází z německého Hannes, domácké podoby jména Johan (české Jan), základem je hebrejské jméno Jochánán, které se překládá jako "bůh je milostivý"

7.10.

Justýna

latinský

vzniklo z latinského iustus - "spravedlivý", mužská podoba jména je Justýn

8 .10.

Věra

slovanský

staročeské Viera stejně jako ruské Věra znamená "víra"

9 .10.

Štefan

řecký

základem řecké jméno Stephanos, které znamená "věnec"

10.10.

Marina

latinský

pochází z latinského mare - "moře", mužská podoba jména je Marinus - "námořník"

11.10.

Andrej

řecký

slovanská podoba řeckého jména Andreás, jehož význam je "mužný", českou podobou jména je Ondřej

12.10.

Marcel

latinský

odvozeno od Marticus, což je přídavné jméno k římskému bohu války Marsovi, jméno se vykládá jako "bojovník"

13.10.

Renáta

latinský

odvozuje se z latinského renata, což je 'znovu zrozená', v křesťanské víře míněno jako nové duchovní zrození při křtu

14.10.

Agáta

řecký

význam jména je 'dobrá'

15.10.

Tereza

řecký

pocházející z ostrova Thery

16.10.

Havel

latinský

Gal, obyvatel Galie

17.10.

Hedvika

germánský

překládá se jako 'vítězka v boji'

18.10.

Lukáš

latinský

pocházející z Lukanie

19.10.

Michaela

hebrejský

v překladu znamená 'kdo je Bůh?'

20.10.

Vendelín

slovanský

'Více slavný', další podoba jména je Václav.

21.10.

Brigita

keltský

Význam jména je 'silná'

22.10.

Sabina

latinský

Pocházející ze staroitalského kmene Sabinů, někdy se vykládá podobně jako pragermánští Suebi (později Švábové) jako 'lidé svoji'

23.10.

Teodor

řecký

Je to dvouslovné jméno, první část théos se překládá jako 'bůh', druhá složka je -dor, srovnání s řeckým dóron - 'dar'

24.10.

Nina

řecký

Má různý původ: buď od španělského ninos, což znamená 'dítě, panenka' nebo po zakladateli asyrského města Ninive, popřípadě zkrácenina jmen zakončených na -nina (Antonína, domácí Anina, Janina)

25.10.

Beáta

latinský

Význam jména je 'blažená', v české podobě také Blažena

26.10.

Erik

skandinávský

První složka jména je z německého Ehre - 'čest', druhou lze srovnat se starogermánským ríhhi 'vládce', význam je 'čestný vládce'

27.10.

Šarlota

Zoe

germánský

řecký

Z francouzštiny přejatá osamostatnělá zdrobnělina jména Karla, základem je staroněmecké kar(a)l s významem 'mužský'.

Význam jména pochází z řeckého zóé, což znamená 'život', smyslem příbuzné se jmény Živa, Eva.

28.10.

Šimon

Juda

hebrejský

hebrejský

Převzaté z babylónského Šamahúna. Souvisí se slovesem šama(h) - 'uslyšel', variantou jména je Simon.

Z hebrejského jména Jehúdhá(h), překládá se jako 'velebný (za něhož se děkuje), oslavený', jeho odvozeninou je i jméno Jidáš.

29.10.

Silvie

latinský

Ženský protějšek k mužskému Silvius, pochází z latinského silva - 'les', silvius - 'lesní'.Příbuzné ke jménu Silvestr, česká podoba je Lesana.

30.10.

Tadeáš

semitský

Souvisí s arabským thady, což znamená 'prsa', vykládá se také jako 'srdce, odvážný', popřípadě 'chvála (boha)'.

31.10.

Štěpánka

řecký

Ženská zdrobnělá podoba ke jménu Štěpán, základem řecké Stephanos, jehož význam je 'ověnčený, oslavený vítěz'.Další podoba jména je Štefanie, česky Věnceslava.

1.11.

Felix

latinský

Latinské felix znamená 'štěstí, šťastný', ženský protějšek jména je Felicie nebo Felicita(s).

2.11.

Památka

zesnulých

keltský

Tradice keltského samainu, konce a začátku hospodářského roku.Podle českého občanského kalendáře vzpomínka na věrné zemřelé, lidově nazývaná 'Dušičky'.

3.11.

Hubert

německý

první část jména je staroněmecké hugu - 'duch, mysl', druhou částí je koncovka -bert, původní beraht - 'jasný, skvělý', význam jména je 'jasného ducha, skvělé mysli'

4.11.

Karel

germánský

základem germánské karlaz, staroněmecké kar(a)l s významem 'muž, chlap, sedlák', druhá verze jména vede k obecnému pojmu 'král', ženská podoba je Karolína

5.11.

Miriam

egyptsko-

hebrejský

základem jména je židovské mry-ja(m) s významem 'milovaná od boha Jahva', v češtině se uvádí 80 domáckých podob jména, nejrozšířenější je Marie

6.11.

Liběna

slovanský

odvozeno od přídavného jména libý, význam je 'libá, milá, příjemná', dalším jménem, pocházejícím ze stejného základu je Líba nebo ruské či jihoslovanské Ljuba

7.11.

Saskie

holandský

má nejasný význam, spojuje se s germánským etnickým jménem Sas, tedy náležící ke kmeni Sasů

8.11.

Bohumír

slovanský

základem je slovanské mir, které znamená nejen 'mír', ale přeneseně i 'svět', význam jména je tedy 'boží soud, boží mírové uspořádání', neměcká verze je Gottfried

9.11.

Bohdan

slovanský

význam jména je 'boží dar, bohem daný', svým překladem odpovídá řeckému Theodor

10.11.

Evžen

řecký

Pochází z řeckého eugenés 'urozený', doslova 'blaho-rodý', ženský protějšek je Evženie, Eugenie

11.11.

Martin

latinský

Latinské Martinus je přídavné jméno k Mars, což je jméno římského boha války, význam je tedy 'martovský, Martův', přeneseně 'zasvěcený bohu Martovi, voják' nebo 'žena pomáhající vojsku' Martina

12.11.

Benedikt

latinský

Pochází z benedictus 'požehnaný', popřípadě 'blahoslavený', je obdobou řeckého jména Makarios nebo českého Blahoslav, z domácích podob vznikla některá naše příjmení jako Benek, Benda, Beneš ap.

13.11.

Tibor

latinský

Odvozeno od Tiburtinec - pocházející z italského města Tibur (dnešní Tivoli), základ slova znamená 'čestný', překládá se jako Ctirad, popř.i Chval

14.11.

Sáva

hebrejský

Vzniklo z aramejského Sába, Sabbas 'děd, stařec', vykládá se také jako 'ze Sáby' (tj.z Jemenu, 'královna ze Sáby'), další variantou je Sába, obě možnosti jsou mužská jména

15.11.

Leopold

německý

Základem jsou staroněmecká jména Liutpald a Liutbald, první složkou jména je Liut - srovnání dnešním německým Leute 'lidé', druhou částí je bald - dříve s významem 'rychlý, smělý, nebojácný'

16.11.

Otmar

německý

První část jména je ót 'majetek, štěstí, blaho', druhá složka mar znamená přeneseně 'slavný', význam jména je tedy 'majetkem slavný'

17.11.

Mahulena

český

Umělecké básnické jméno, známé ze Zeyerova dramatu Radúz a Mahulena, význam je nejasný, možná vytvořeno podle některé domácké podoby Magdalény

18.11.

Romana

latinský

Z obecného latinského přídavného jména romanus, což znamená 'římský (občan), římská (občanka)', mužský protějšek je Roman

19.11.

Alžběta

hebrejský

Česká podoba jména Elíšéwah, což znamená 'můj bůh je přísaha, přísahám na svého boha', má mnoho podob např Eliška, Líza, Běta, francouzské Babet(te) nebo Elsa, Izabel(a)

20.11.

Nikola

řecký

Základem je řecké Nikóláos, první složka jména niké znamená 'vítězství', druhá láós 'lid', smyslem příbuzná jména jsou Vítězslav, Viktor, Nikodém, Nikita, Mikuláš

21.11.

Albert

německý

Pochází z germánského Adalberaht, první složka adal je v překladu 'ušlechtilý, urozený', druhá část beraht znamená 'zářící, skvějící se', další variantou jména je Albrecht

22.11.

Cecílie

latinský

latinského slova cacilius 'slepeček', ženský rod je potom caecilia, význam jména je tedy 'slepá, krátkozraká', angličané mají i mužský protějšek Cecil

23.11.

Klement

latinský

Význam jména je z latinského clemens, 2. pád clementis 'vlídný', církevní podoba jména je Kliment

24.11.

Emilie

latinský

pochází z latinského aemulus, což znamená 'soutěžící, soupeřící', mužská podoba jména je Emil

25.11.

Kateřina

řecký

význam jména je z řeckého kathará 'čistá', přeneseně 'cudná, neposkvrněná', může pocházet i ze slova hekateros 'kdo jistě zasahuje cíl', jiný výklad uvažuje, že základ slova byl egyptský a znamenal 'koruna'

26.11.

Artur

keltský

pochází ze slova arth, což znamená 'medvěd', česká verze jména je Artuš, smyslem podobné je i ženské jméno Ursula, starší české Voršila

27.11.

Xenie

řecký

odvozeno od řeckého přídavného jména xeniá, což se překládá jako 'pohostinná', slovanské obdoby jmen jsou Hostimila, Hostimíra, Hostislava, Hostivíta

28.11.

René

latinský

význam se odvozuje z latinského renata 'znovuzrozená', v křesťanské víře míněno nové duchovní zrození při křtu

29.11.

Zina

řecký

ruská domácká podoba jména Zinaida, pochází z přídavného jména od Zeus (nejvyšší řecký bůh), význam jména je 'zérovská', popřípadě 'božská'

30.11.

Ondřej

řecký

česká podoba řeckého jména Andreás, význam pochází z andréios 'mužný', v našem kalendáři uvedena i slovanská podoba Andrej

1.12.

Iva

germánský

původ jména je dvojznačný: buď domácká zkrácenina k Ivana, ženské podoby k Ivan 'bůh je milostivý', nebo lze též jméno hodnotit jako ženskou podobu ke jménu Ivo 'tisový luk'

2.12.

Blanka

románský

doslovný význam v románských jazycích je 'bílá', domácí ekvivalent je nově Běla, obdobný význam má též Albína

3.12.

Svatoslav

slovanský

první složka jména je praslovanské svet s původním významem 'silný', dnes 'svatý'; druhá část slav 'slavný', význam je tedy 'silou slavný', ženský protějšek je Svatoslava

4.12.

Barbora

řecký

odvozeno od řeckého barbaros 'cizinec' (odtud naše barbar), původní význam je 'brbla, brepta', anglická verze jména je Barbara, rusky Varvara

5.12.

Jitka

hebrejský

od jména náčelníka židovského kmene Jehúdá, biblický tvar Juda, původní význam jména je 'za něhož se děkuje, velebený', později se stalo základem pro 'Žid'

6.12.

Mikuláš

řecký

základem je řecké Nikoláos, první složka jména je z řeckého niké 'vítězství', druhá láos 'lid', další varianta je Nikolas, smyslem příbuzná jsou i jména Vítězslav, Viktor, Nikita

7.12.

Benjamín

hebrejský

pochází z hebrejského ben-ja-mín 'syn pravé ruky' s významem 'milovaný syn', další význam je vázán na biblický příběh o Jakubovi a jeho 12 synech - 'nejmladší syn'

8.12.

Květoslava

český

obdoba latinského jména Flóra (Florentia), vykládá se jako 'slavící květy' nebo 'květy (o)slavená', obdobou je srbské Cavtislava, novější Cvetislava

9.12.

Vratislav

slovanský

význam jména je 'vrať slávu, navratitel slávy', bylo to jméno knížecí, v polštině Wrócislaw, z jehož zkráceniny vznikl název města Wroclaw

10.12.

Julie

latinský

ženský podoba k Julius, původní význam jména není zcela jasný, vykládá se jako 'vlasatý, zářící, mladý'; jiný výklad je z Jovilius 'Jupiterův', přeneseně 'božský'

11.12.

Dana

hebrejský

ženský protějšek ke jménu Dan, hebrejské dán znamená 'rozsoudil', přeneseně 'soudce (soudkyně)'

12.12.

Simona

hebrejský

z francouzštiny přejaté jméno hebrejského původu, odvozeno od jména Šimhón, souvisí se slovesem šama(h) 'uslyšel', výklad jména je 'slyšící', mužská podoba je Simon, Simeon, v češtině Šimon

13.12.

Lucie

latinský

ženský tvar k Lucius, pochází od slova lux 'světlo', význam jména je tedy 'světlý, zářící', podobný význam má české Jasna s variantou Jasněna

14.12.

Lýdie

řecký

podle řeckého jména Lydia s významem 'pocházející z Lydie', přičemž Lydie se nazývala krajina uprostřed západního pobřeží Malé Asie

15.12.

Radana

slovanský

zkrácenina z Radovana, což znamená 'radost přinášející' nebo 'radující se', mužská podoba je Radan nebo Radovan

16.12.

Albína

latinnský

význam jména je 'bělavá' od latinského albus 'bílý', je doloženo už latinské příjmení Albinus 'bělavý', přeneseně 'bělovlasý, českou obdobou jména je Běla, mužský protějšek je Albín

17.12.

Daniel

hebrejský

první složka jména dán znamená 'rozsoudit', druhý el 'bůh', jméno je tedy vykládáno 'mým soudcem je bůh'

18.12.

Miloslav

slovanský

obdoba původem latinského jména Mansvet, vykládá se jako 'slavný milostí, slavící milost'

19.12.

Ester

hebrejský

hebrejské jméno přejaté z perštiny, znamená 'hvězda', obdoby jména jsou Stela, Aurora, Zora, Jitřenka

20.12.

Dagmar

germánský

zvuková obdoba slovanské Drahomíry, polabské Dargomiry, první složka dag se chápe jako 'den', druhá mar 'slavný', výnam jména je tedy 'slavný den', popřípadě 'denice' nebo 'Jitřenka'

21.12.

Natálie

latinský

pochází z latinského dies natalis 'rodný den', zkráceně natalis 'narozeniny', dívky, narozené na den Ježíšova zrození 'Christy natalia', dostávaly prestižní jméno Natalia

22.12.

Šimon

hebrejský

souvisí se slovesem šama(h) 'uslyšel', význam jména se vykládá jako 'slyšící', cizí podoby jména jsou Simeon s variantou Simon

23.12.

Vlasta

slovanský

původní výklad jména je 'majetek, moc, vláda' přeneseně nyní 'vlast, otčina', obdobný význam mají i Patricie, Otakara, Oldřiška

24.12.

Adam

Eva

hebrejský

biblické symbolické jméno, pochází z hebrejského há-adáma, znamená 'pozemšťan, z červené hlíny, z prsti, z humusu', významově stejné je i latinské homo, přeneseně 'člověk'

biblické symbolické jméno, jehož význam je 'živá', přeneseně potom 'životodárná, matka života', významem podobná jsou i řecké Zoé, ruské Zoja, slovanská varianta jména je Živa

25.12.

Ježíš

Kristus

Nazaretský

hebrejský

latinský

Ježíš pochází ze jména Jehóšúa, první složka jména Jeho (Jehova, Jahve) znamená 'Hospodin', druhá část šúa 'vykupitel', z podoby Jezus vznikla česká zdrobnělina Jezulátko, Kristus je do češtiny převzatá latinská podoba 'Pomazaný', příjmení Nazaretský potom vychází z původu ve městě Nazaret v jižní Galileji, kde podle evangelií Ježíš žil

26.12.

Štěpán

řecký

základem je řecké jméno Stephanos, jehož význam je 'věnec', což znamená 'ten, komu je dán věnec, ověnčený,oslavený, vítěz', obdobou jména je Štefan, české podoby jsou Věnceslav a Vítěslav, cizí Viktor a Zikmund

27.12.

Žaneta

hebrejský

z francouzštiny přejatá podoba původem hebrejského jména Jana, základem je jméno Jochánán, první složka je zkrácené slovo označující boha Židů Jahve 'Bůh', druhá je sloveso chánán 'sklonit se, smilovat se'

28.12.

Bohumila

slovanský

slovanské jméno, obdoba původem řeckého Teofila (ženský protějšek k Teofil), první složka jména je z řeckého theós 'bůh', druhá filos 'milý', význam jména je 'milá bohu'

29.12.

Judita

hebrejský

ženský protějšek k Juda, odvozeno od hebrejského jména Jehúdhá(h), vykládá se jako 'velebný, oslavený', jméno se stalo základem pro Žid, Židovka

30.12.

David

ugaritský

v dávno vyhynulé ugaršitně (patřící do semitské skupiny stejně jako hebrejšitna) znamená davidu 'náčelník', lidová etymologie jej spojuje s hebrejským dód 'miláček' a 'strýček'

31.12.

Silvestr

latinský

Pocház z latinského silva 'les', silvestris 'lesní, z lesa pocházející', příbuzné jméno je Silvius s variantami Silvio nebo Silván.

Silvestr se 31.ledna 314 stal papežem a spolu s císařem nechal postavit význačné křesťanské chrámy: sv.Petra, sv.Pavla za hradbami, sv.Kříže.Byl první papež, který zajišťoval všem občanům svobodu náboženského vyznání.

 

Design by Cezmín Slovakia 23.12.2012 http://cezmin.wz.cz ;

 

Počítadlo.cz
Počítadlo.cz - statistiky návštěvnosti stránek