wz

Sv.Antonín Paduánsky

Když pohlédněte do životopisu svatých z období roku 1850-1900, tak tam nejdete leda 1 stranku o svátku sv.Valentína ale o sv.Antonínkovi jako patronu zamilovaných a manželů tam je i deset stran napsáno. Patronem milenců a manželů byl u nás sv. Antonín Paduánsky a ne sv.Valentín. Naše babičky a prababičky byly přeci jenom praktičtější než je dnešní generace, když si vybraly za patrona zamilovaných sv.Antoníčka Paduánského, který má svátek 13. června, a se svými chlapci odcházely do přírody oslavovat lásku. Zkuste to dnes na sv.Valentína v půli února někde v závějích...

Kdo byl sv. Antonín?

Svatých a blahoslavených Antonínů je hned několik:
sv. Antonín Veliký - Poustevník (arciotec mnichů, 3. století n. l.,
sv. Antonín - mučedník Apamajský (Sýrie, 4.stol.),
sv. Antonín - arcibiskup Florentský (14.stol.),
blahoslavený Antonín - kněz Tovaryšstva Ježíšova (17.stol.)
a nakonec náš sv.Antonín Paduánský (12.až 13.stol.).
Sv.Antonín Paduánský se narodil v Portugalsku r. 1195 v Lisabonu, původně se jmenoval Fernando, v 15 letech vstoupil do kláštera Augustiniánů, ale r. 1220 přestoupil k Františkánům, protože jejich řehole mu připadala přísnější a tedy přijatelnější. Tam teprve dostal jméno Antonín - podle sv. Antonína Velikého - Poustevníka.
Proslavil se řečnickým uměním, byl učitelem bohosloví a když ho nechtěli poslouchat lidé, kázal rybám (ty poslouchaly a nic nenamítaly). Byl pozoruhodným znalcem Bible a jeho kázání dokázala ovlivnit prosté lidi i učence. Kázal v kostelech, na náměstích i na mořských plážích a jeho strhující proslovy si přišlo poslechnout někdy až 30 tisíc lidí a tlačenici museli zabraňovat pořadatelé. V Rimini se mu stalo, že ho zprvu nikdo neposlouchal a najednou vystrčily ryby hlavy z vody a naslouchaly mu. Všichni obyvatelé Rimini se po tomto zázraku dali pokřtít. V Padově někteří lidé přicházeli do kostela zaujmout výhodné místo u kazatelny už o půlnoci. Nikdo si nebral zvlášť pěkné šaty, protože to Antonín hlavně o půstu neviděl rád. Když sestoupil s kazatelny, vrhli se mu posluchači k nohám a líbali jeho hrubý mnišský oděv. Podle legendy se prý jeden pohan posmíval svaté hostii a k všeobecnému údivu se jeho osel sám uklonil před hostií, kterou držel Antonín v ruce.
Zemřel cestou v klášteře dell´Arcella. Byl pátek 13. června 1231. Jeho tělo převezli do Padovy, odtud „Paduánský“, kde jej pochovali v marianskem kostelíku Santa Maria Materdomini. Později (1263) město postavilo vedle této svatyně velkolepou baziliku zasvěcenou oblíbenému padovskému světci. Tam taky uložili jeho poz
ůstatky.

Je patronem

za znovunalezení ztracených věcí; milujících, manželství, žen a dětí, těhotných žen, za šťastný porod, proti neplodnosti; starých lidí; chudých; cestujících; pekařů, horníků, lodníků, námořníků, trosečníků, pastýřů vepřů, pošťáků a pracujících na poště; proti horečce, proti nemocem dobytka, proti moru; proti ztroskotání lodi, proti válečným útrapám, pomocník v každé nouzi; františkánů; zvířat, koní; proti lichvě a úrokům;

Atributy

kniha, lilie, hostie, skříňka s poklady, kříž. Bývá zobrazován, jak káže rybám, nebo jak se osel klaní před hostií v jeho ruce. Nejčastěji je však na obrazech s malým Ježíškem v náručí.

Od 15. století...

Od 15. století jsou v Anglii zaznamenány počátky tradice uctívání sv.Valentína jako patrona milenců. Odtud se tento zvyk rozšířil do Ameriky a od konce 19. století už se svatého Valentína chopili obchodníci, a tak se dostal až k nám a úplně zastínil nášho patrona zamilovaných a manželů, sv. Antonína Paduánskeho...

Co dělá "obchodní" reklama ze západu, teď vidíme naplno i u zastínování uctívání oblíbených svatých našich předků.


Obraz: "Poslední velká pouť u Sv.Antonínka" - Jedná se o poutní místo s kaplí sv.Antonína Paduánského
na Blatnické hoře v Bílých Karpatech na Jižní Moravě.

Sv.Valentýn

 Kořeny tohoto obyčeje sahají daleko do minulosti. Ve starém Římě se slavila 14. února bohyně Juno, považovaná za ochránkyni manželství a rodiny. Na její počest psali a zdobili chlapci jména dívek. Ženám v rodině bývaly toho dne dávány květiny. V hanzovních městech míval Valentinův svátek ještě jeden docela jiný význam: cechy mořeplavců, kupců a řemeslníků i jiná bratrstva se 14. února scházely ke společnému přátelskému stolování. 14. únor býval nazýván v dřívějších dobách také "miláčkův den". Upomínal na to, že se na polích zasazoval "miláčkův salát" (polní salát). A ještě jedna stará víra kolem Valentinova svátku: dříve se říkalo, že si svobodná dívka vezme za manžela chlapce, kterého 14. února spatří jako prvního. Mladí muži, kteří si už vyvolili některou dívku, podali jí proto hned časně ráno toho dne kytici květů.

"Stará západní víra kolem Valentýnova svátku říká, že když si svobodná dívka vezme za manžela chlapce, kterého 14. února spatří jako prvního, tak že to manželství bude velmi šťastné."

Svatý Valentín
(? – 269? Terni, Římská říše) byl pravděpodobně katolický kněz,
biskup, který roku 269 zemřel mučednickou smrtí.

Valentín žil ve 3. století n. l. v Římské říši, byl knězem a lékařem. V té době vládl v Římě císař Marcus Aurelius Claudius, podle něhož bylo manželství a rodina projevem mužovy slabosti, a proto jakékoliv zásnuby, sňatky a manželství zakázal. Kněz a biskup Valentýn to nerespektoval a milence nadále tajně oddával. Za to a za další neposlušnosti byl 14. února r. 269 (?) popraven.

Není přesně známo, kdy byl svatořečen, stalo se tak v raném středověku, protože je zapsán ve Zlaté legendě ze 13. století a v chrámových kalendářích 14. století, včetně českých. V římském martyrologiu se jeho svátek slaví 14. února. Kolem životopisu tohoto světce panují nejasnosti, existují dvě legendy, nejspíše se v nich prolínají životy dvou stejnojmenných světců. Podle prvé legendy sv. Valentin z Terni zemřel mučednickou smrtí 14. února 269 na příkaz římského císaře Claudia II. poté, co přes zákaz oddával snoubence podle křesťanského ritu. Byl tedy kněz v Římě nebo biskup v jihoitalské Interamně (dnešní Terni).
V obou verzích legendy byl sv. Valentin původem urozený Říman. Podle jedné byl roku 203 zvolen biskupem v Terni. Po několika letech jej pozval rétor Kratón do Říma, aby léčil jeho syna. Valentin se za chlapce modlil, až jej Bůh vyslyšel a syna zázračně uzdravil. Proto se Kratón se svou domácností, svými 3 žáky, urozenými to Athéňany, a synem městského prefekta nechal od Valentina pokřtít. Římští senátoři za to Valentina obvinili z nekalých praktik a na prefektův rozkaz byl uvržen do žaláře. Na to byl jedné noci sťat. Tři jeho bývalí žáci, Prokulus, Efébus a Apollónius, přenesli jeho tělo na pohřebiště při Via Flaminia nedaleko Terni; odtud byly ostatky přemístěny a s tumbou vyzdviženy na oltář pozdějšího kostela sv. Valentina v Terni. Přesný rok smrti sv. Valentina není znám, uvádějí se tři možnosti: 269, 270 a 273.

Léčitelské schopnosti

Sv. Valentin byl po dvou zázracích ctěn jako ochránce proti pakostnici a padoucnici: Za kruté zimy k němu přišel chudě oděný a mrazem zkřehlý muž, kterého Valentin utěšil a oblékl do svých šatů. Šaty mu týž den vrátil nebeským jasem zářící jinoch řka:
„Zde jest oděv, kterým jsi dnes obdaroval Ježíše samého; za to ti propůjčí milost hojit dnu a padoucnici.“
Podle dalších legendárních zdrojů vrátil sv. Valentin zrak dceři soudce Asteria poté, co byl uvržen císařem Claudiem II. do žaláře. Valentin se ve vězení modlil za soudcovo obrácení a ten přišel, aby Valentina vyzkoušel. Řekl mu:
„Je-li tvůj Bůh opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři vrátí zrak.“
Valentin přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil se, až dívka prohlédla. Asterius s celou rodinou uvěřil v Krista a požádal o křest.
Zprávy o uzdravení slepé a o obrácení soudce se roznesly po městě. Křesťané se radovali, pohany zachvátil hněv, zaútočili na soudcův dům. Valentina vyvlekli ven, ztloukli ho a odvedli na Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem.

Hrob a ostatky svatého Valentina

Tělo sv. Valentina bylo podle prvé verze legendy pohřbeno v Římě v katakombách, nad nimiž byla o století později vystavěna bazilika, nebo 80 kilometrů dále v Terni. Dnes je v Římě světec uctíván v chrámech sv. Praxedy i Panny Marie Santa Maria in Cosmedin.
Část ostatků sv. Valentina se dostala již ve středověku do mnoha evropských zemí, zejména severně od Alp. Většinou jde o fragmenty kostí. Speciálně jsou uctívány nejméně ve dvou desítkách evropských chrámů, zejména v Německu, Rakousku, Polsku, Velké Británii a Severním Irsku. K ostatkům medializovaným v posledním desetiletí patří světcova kost z lopatky, uchovávaná na oltáři kapitulní baziliky sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě, získaná možná již za císaře Karla IV., nebo až v 19. století. Ostatek byl znovunalezen v barokním relikviáři společně se třemi dalšími v roce 2002. Tyto relikviáře byly součástí barokní výzdoby kostela sv. Petra a Pavla ze 2. čtvrtiny 18. století. Při rekonstrukci a dostavbě chrámu v letech 1885-1903 byly přeneseny na nové oltáře a odstraněny teprve po nástupu komunistického režimu v 50.letech 20. století. Relikviář bývá vystavován na svátek svatého Valentýna.
K nejstarším místům svatovalentinské úcty v Čechách patřil středověký kostel sv. Valentina ve Valentinské ulici na Starém Městě pražském, postavený pravděpodobně koncem 12. století, odsvěcený roku 1792 a zbořený při asanaci staré zástavby Prahy v závěru 19. století. Ve Svatovítské pokladnici na Pražském hradě byl ostatek sv. Valentina vložen do gotického relikviáře, stejně tak je relikvie sv. Valentina zaznamenána v soupisu ostatků na hradě Karlštejně.

http://zamilujtese.libimseti.cz

ZAMILUJTE SE V CENTRU

v Praze na Chodově

SPECIÁLNÍ SEZNAMOVACÍ AKCE LIBIMSETICZ

Čtvrtek 13. 2. 2014 a pátek 14. 2. 2014

Největší česká sociální síť Libimseticz uvádí mezinárodně osvědčený koncept seznamování pod vlastním programem „zamilujte se!“

Dost bylo osamělých nocí, dlouhých víkendů doma a procházek jen tak…
Dost bylo stále stejných srazů s kamarády.
Dost bylo hledání a váhání.
Přestaň hledat a NAJDI konečně svoji lásku!

Libimseticz a Centrum Chodov připravilo oblíbené seznamovací večery. V příjemném prostředí Centra Chodov a kavárny GAVIOTA se uskuteční dva seznamovací večery, na které nesmíš chybět.

Večerní akce trvá cca dvě hodiny, v průběhu se seznámíš s 20 zajímavými protějšky. Na večer se může registrovat 20 žen a 20 mužů. Registruj se co nejdříve, počet míst je limitován. Pro každého účastníka je připraven welcome drink, tombola, dárky a hlavně ZÁBAVA!!!

Princip seznamování je následující: Každý účastník je označen číslem. Ke každému z 20 připravených stolků usedne 1 muž a 1 žena.Po zahájení akce se v průběhu 3 minut páry u jednotlivých stolků snaží navzájem představit. Po 3 minutách zazní gong a pánové si musí přesednout k vedlejšímu stolku. Všichni účastníci si do svého formuláře, který obdrží při zahájení, vyznačí sympatii: ANO nebo NE. Po absolvování 20 tříminutových rozhovorů hosteska sebere vyplněné formuláře a shody se zadají do počítače. Pokud bude shoda oboustranná, předají se kontakty, jinak ne. Pokud tedy např. u nějakého účastníka došlo k oboustranným sympatiím ve 30% případů, po skončení obdrží účastník papír s 6 kontakty jemu sympatických protejšků, kde si může být jistý, že je i on sympatický těmto potenciálním partnerům.

Chcete být na této akci opravdu krásná?
Akce je pořádána ve spolupráci s profesionálními kosmetičkami a vizážistkami Studia 4 You. Máte-li zájem být na tuto akci zdarma profesionálně připraveni a nalíčení (dle výběru denní či večerní líčení), napište na studio4you@libimseti.cz  pro domluvení času líčení - ideálně někdy v průběhu odpoledne před akcí.

Více na www.zamilujtese.cz  

Přijďte se zamilovat, zve vás

 

Sv.Valentin Wikipedie
Ostatky sv.Valentýna jsou uloženyna pražském Vyšehradě
http://www.modlitba.sk/htm/zaujem/svatci/svatci_all/anton_p.htm
Sv.Valentin

Design by Cezmín Slovakia 23.12.2012 http://cezmin.wz.cz ;

 

Počítadlo.cz
Počítadlo.cz - statistiky návštěvnosti stránek