wz

Dítě a jeho práva
 

Úmluva o právech dítěte

Úmluva o právech dítěte (Convention on the Rights of the Child) je mezinárodní konvence stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí. Dodržování úmluvy kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN (Committee on the Rights of the Child). Byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989. Ratifikovalo ji 193 států. Upravuje například uznávání osvojení.Obsah [skrýt]

Práva dítěte
právo na život
právo na jméno
právo poznat své rodiče a být jimi vychováván
svoboda projevu a svobodný přístup k informacím
svoboda myšlení a náboženského vyznání
svoboda sdružování a pokojného shromažďování
právo na ochranu soukromí
právo na ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním
právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě zbaveno rodinného prostředí
duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život
právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízení
právo na výhody sociálního zabezpečení
právo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj
právo na vzdělání
právo na používání vlastního jazyka
právo na odpočinek a volný čas
právo na ochranu před nebezpečnou prací

Povinnosti státu
Stát musí přijmout opatření
ke snížení dětské úmrtnosti
k zajištění lékařské pomoci dětem
k zajištění odpovídající péče matce před porodem
k rozvoji zdravotní osvěty
k poskytování pomoci rodičům se zabezpečením životních podmínek dítěte
k zajištění bezplatného základního vzdělání pro všechny děti
k zajištění podpory středního vzdělání, které je buďto bezplatné, nebo je dítěti v případě nutnosti poskytnuta finanční pomoc
k zajištění poradenské služby v oblasti vzdělání a profesní přípravy
k zajištění ochrany před užíváním narkotik
k zajištění ochrany před sexuálním vykořisťováním (prostituce, dětská pornografie apod.)
k zabránění únosů a obchodování s dětmi
k ochraně dětí před mučením, omezování osobní svobody
k zákazu trestu smrti vztahujícímu se na nezletilé
k tomu, aby děti, které byly zadrženy pro trestný čin, byly zadrženy po nejkratší nutnou dobu a to odděleně od dospělých, a aby se jim dostalo právní pomoci
k tomu, aby se děti do 15 let neúčastňovaly válečných akcí
k podpoře začleňování dětí, se kterými bylo nelidsky zacházeno
ke stanovení věkové hranice pro vstup do zaměstnání a délky pracovní doby nezletilých.

Další zásady
Rodiče mají zodpovědnost
za výchovu dítěte
za zabezpečení životních podmínek potřebných pro rozvoj dítěte
Dítěti, které žádá o postavení uprchlíka, musí být poskytnuta humanitární pomoc
Výchova dítěte má
směřovat k rozvoji talentu a schopností dítěte a přípravě na zodpovědný život
posilovat úctu k lidským právům, vlastní kultuře a jazyku a k životnímu prostředí

Výbor pro práva dítěte
Výbor pro práva dítěte je založen na základě Čl. 43. Skládá se z 10 členů "vysokého morálního charakteru a uznávaných schopností". Jsou voleni tajně na 4 roky (každé dva roky se volí polovina členů), každý stát může navrhnout jednoho kandidáta.

Zde jsou příběhy ze skutečnosti: PŘÍBĚHY
Nehoráznost!
Léčbu dětí budou muset odsouhlasit oba rodiče. I když spolu nežijí
Přečtěte si prosím "Další velikou nehoráznost!"
K právní odpovědnosti dětí za dluhy, způsobené neplacením poplatků v době jejich nezletilosti.
Barbara HUG: STÁTNÍ ZÁSAHY DO RODINNÉHO ŽIVOTA
Pozitivní a negativní aspekty Úmluvy OSN o právech dítěte
Výklad pojmu "Záujem maloletého dieťaťa"
Příběhy ze života
Bc.Petr Bittner: Oponentura textu Mgr.K.Panovské:
Hledání nejlepšího zájmu dítěte v kontextu práva dítěte

 

ODKAZY a ZDROJE
Dítě
Ústava ČR
Rodinné právo
Zákon o rodině
Úmluva o právach díťěte
Sociálně-právní ochrana dětí
Výbor pro práva dítěte, Vláda ČR
Deklarace práv nenarozeného dítěte
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí - Odkazy
UNICEF: Dohovor o právach dieťaťa - plné znenie
Vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí
Mezinárodní dokumenty chránící práva dětí
Sociálně-právní ochrana dětí - Wikipedie
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Unie otců — otcové za práva dětí
Stránky o dětech v náhradní péči
Svetový kódex detských práv
Práva dětí - Lidská práva
Úmluva o právach dítěte:
Mapa práv dětí ve světě
Nadace Naše dítě
Kormidlo - Práva dítěte
Úmluva o právech dítěte
PRÁVA DIEŤAŤA
Obecné zásady EU v oblasti práv dítěte
Úmluva o právech dítěte - Stop dětské práci
Století dítěte a práva dítěte - Česká sekce DCI
Práva dětí viděná jejich vlastníma očima - Europa
Práva detí rozvádzajúcich sa alebo rozvedených rodičov
Výběr ze zákonů trestního práva úzce se vztahujících k dětem

Informace - právní výklad týkající se postupu při rozhodování ředitele podle §165 odst.2 školského zákona
Design by Cezmín Slovakia 23.12.2012 http://cezmin.wz.cz ;

 

Počítadlo.cz
Počítadlo.cz - statistiky návštěvnosti stránek